Šiuolaikinio lyginamosios edukologijos mokslo pasiekimų panaudojimo galimybės modernizuojant Lietuvos švietimo sistemą : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šiuolaikinio lyginamosios edukologijos mokslo pasiekimų panaudojimo galimybės modernizuojant Lietuvos švietimo sistemą: disertacija
Alternative Title:
Possibilities to Utilize Achievements of Contemporary Comparative Educology Science in Modernization the Lithuanian System of Education
Publication Data:
Kaunas, 1998.
Pages:
159 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Lietuvos kūno kultūros institutas, 1998. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Application possibilities of the contemporary comparative education achievements when modernizing the educational system of Lithuania Kaunas : Lithuanian Institute of Physical Education, 1998 29 p. : iliustr
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje sprendžiama mokslinė problema – kaip panaudoti lyginamosios edukologijos mokslo galimybes diegiant užsienio šalių edukacines inovacijas Lietuvos švietimo sistemoje? Minėta problema sprendžiama keliant šiuos uždavinius: atlikti lyginamosios edukologijos tyrimų metodologijos probleminę analizę ugdymo mokslo kontekste; išanalizuoti užsienio šalių edukacinių inovacijų diegimo Lietuvos švietimo sistemoje kelius ir išskirti charakteristikas; atlikti švietimo sistemos modernizavimo sampratos analizę ir išskirti charakteristikas; išanalizuoti Lietuvoje atliktus lyginamosios edukologijos tyrimus; įvertinti lyginamosios edukologijos informacinę bazę Lietuvoje; ištirti užsienio šalių edukacinių inovacijų diegimo charakteristikų rezultatyvumą analizuojant atskirus Lietuvos švietimo praktikos atvejus. Atliekant teorinius ir empirinius tyrimus buvo naudojami šie tyrimo metodai: mokslinės literatūros, dokumentų analizės, apklausos raštu, atvejo analizės metodai. Disertacijos mokslinį naujumą ir teorinį reikšmingumą sudaro šie aspektai: praplėsta lyginamosios edukologijos samprata ir patikslintos tyrimų sritys; pagrįsta lyginamosios edukologijos vieta edukologijos mokslų klasifikacijoje; teoriškai pagrįsta švietimo modernizavimo samprata ir išskirtos modernizavimo charakteristikos žinių visuomenės, pasaulinių ir europinių švietimo dimensijų kontekste; teoriškai pagrįstos užsienio šalių edukacinių inovacijų diegimo charakteristikos bei suformuotas užsienio šalių edukacinių inovacijų diegimo konkrečioje institucijoje tyrimo organizacinis modelis. [Iš leidinio]

ENThe thesis is attempting to resolve a scientific problem: how to use the scientific possibilities of comparative educology while implementing educational innovations of foreign countries in the Lithuanian system of education? The aforementioned problem is resolved by raising the following objectives: to deliver a problem analysis of comparative educology research methodology in the context of educational science; to analyse the methods of foreign educational innovation implementation in the Lithuanian system of education and underline characteristics; analyse the comparative educology research delivered in Lithuania; assess the Lithuanian information base of comparative educology; to analyse the result of characteristics pertaining to implementation of foreign educational innovations by analysing separate practical cases of Lithuanian education. Delivering theoretical and empirical research, the following research methods were used: scientific literature, document analysis, written survey, and case analysis. Scientific novelty and significance of the thesis is comprised of the following aspects: the expanded conception of comparative educology and revised areas of research; the reasoned place of comparative educology in classification of educology sciences; the theoretically based conception of education modernization and underlined modernization characteristics in the context of knowledge society, and global and European education dimensions; theoretically reasoned characteristics of implementation of foreign educational innovations and formulated organizational model of research for implementation of foreign educational innovations in a specific institutions.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11459
Updated:
2022-02-07 20:08:29
Metrics:
Views: 59
Export: