Methodology of evaluating educational innovation during the process of implementation

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Methodology of evaluating educational innovation during the process of implementation
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2002, Nr. 4 (36), p. 70-80
Keywords:
LT
Inovacijos / Innovations; Mokykla / School; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTVienas iš svarbiausių švietimo kaitos elementų – inovacijų diegimas. Edukacinės inovacijos gali būti vidinės ir išorinės, ypač įdiegtos švietimo institucijoms dalyvaujant tarptautiniuose projektuose ir pan. Šiame kontekste kyla nemažai probleminių klausimų, susijusių su išorinių edukacinių inovacijų, ypač patenkančių iš užsienio šalių, diegimu. Viena vertus, šios problemos susijusios su diegimo metu naudojamomis strategijomis, inovacijų tipais ir naujumo lygmenimis, diegimo lygiais ir jų įtakos objektais. Kita vertus, kyla klausimas, kokia metodologija remiantis vertinti ir analizuoti anksčiau minėtus aspektus. Straipsnyje, remiantis intensyvumo, laiko, vietos ir subjekto dimensijomis, pateikiama originali metodologija. Intensyvumo dimensija akcentuoja tai, apie kokio naujumo lygmens inovacija yra kalbama. Šia prasme yra išskiriamos absoliutaus ir santykinio naujumo inovacijos. Laiko dimensijoje akcentuojama, kada prasideda ir baigiasi inovacinis procesas. Inovacinis procesas analizuojamas ne tik fazių aspektu, bet ir atsižvelgiant į diegimo strategijas: prievartinę/jėgos, normatyvinę/perugdymo, racionaliąją/empirinę. Vietos dimensijoje akcentuojami tam tikri inovacijų tipai:išorinės/vidinės; mokslinės/praktinės; lokalios, modulinės, sisteminės; modifikuojančios, radikalios; planuotos/neplanuotos ir pan. Subjekto dimensijoje dėmesys kreipiamas į tai, kam inovacija yra nauja? Straipsnyje teigiama, kad inovacijos gali būti naujos individo, grupės, organizacijos, sistemos lygmeniu. Remiantis pagrįsta metodologija, analizuojamas išorinių edukacinių inovacijų diegimas “Step by Step” programos atveju. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Edukacinė inovacija; Vertinimas; Inovacijų diegimas; Educational innovation; Evaliation; Implementation of innovation.

ENImplementation of innovation is one of the most important elements of change in education. Educational innovations may be internal and external, especially implemented when education institutions partake in international projects, and etc. In this context, rather many problematic issues arise in relation to implementation of external educational innovations, especially those coming from abroad. On one hand, these problems are related to strategies used during implementation, types of innovation and levels of novelty, as well as levels of implementation and their impact objects. On the other hand, there is a question what methodology should be used in order to assess and analyse the aforementioned aspects. On the basis of intensiveness, time, place and subject dimensions, the article provides an original methodology. The dimension of intensiveness accentuates the level of novelty of an innovation under discussion. In this respect, innovations of absolute and relative novelty innovations are underlined. In respect to the time dimension, the beginning and end of an innovation process is accentuated. The innovation process is analysed not only on the aspect of phases, but also considering implementation strategies: forced/power, normative/re-education, rational/empiric. In respect to a place dimension, certain types of innovation are accentuated: external/internal; scientific/practical; local, modular, systematic, modifying, radical; planned/unplanned and etc. In respect to subject dimension, the focus is based on something that is new for innovations? The article suggests that innovations may be made on the level of an individual, group, organization, or a system. On the basis of a based methodology, implementation of external educational innovations is analysed in case of the Step by Step programme.

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9398
Updated:
2018-12-17 10:59:50
Metrics:
Views: 29    Downloads: 6
Export: