Edukacinių novacijų įvairiapusiškumas europiniuose mokyklų projektuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Edukacinių novacijų įvairiapusiškumas europiniuose mokyklų projektuose
Alternative Title:
Versatility of Educational Novelties in the European School Projects
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2003, Nr. 2 (39), p. 7-17
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Edukacinės novacijos; Švietimo sistema; Projektai; Educational innovations; Educational system; Projects.
Keywords:
LT
Projektai; Mokykla / School; Ugdymas / Education; Žaislai / Toys; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje sprendžiama mokslinė problema: kokia specifika pasižymi edukacinės inovacijos, diegiamos europinių mokyklų projektų metu? Minėta problema sprendžiama trijose straipsnio dalyse. Pirmojoje dalyje nagrinėjami edukacinių inovacijų diegimo lygmenys bei objektai, pateikiamas diegimo subjektų ir objektų sąveikos modelis. Antrojoje atskleidžiama europinių mokyklų projektų specifika, ypač akcentuojant projektų atskirose fazėse atsiskleidžiančius edukacinių inovacijų inicijavimo, kūrimo, diegimo aspektus. Trečiojoje straipsnio dalyje, remiantis konkretaus europinio mokyklų projekto – “Vaikų žaislai ir žaidimai” atveju Kauno Panemunės pradinėje mokykloje, atskleidžiamas edukacinių inovacijų įvairiapusiškumas diegimo lygmenų ir objektų prasme.Straipsnyje daromos šios pagrindinės išvados: skirtinguose edukacinių inovacijų lygmenyse išryškėja įvairūs edukacinių inovacijų diegimo objektai; edukacinės inovacijos išjudina mokyklą pagal „krumpliaračio” modelį: vienas ar keli mokyklos subjektai išjudina kitus subjektus, kurie ima diegti inovaciją ir tuo pačiu duoda postūmį keistis kitiems subjektams, tuo pačiu įtakodami kitų inovacijų diegimą. Edukacinių inovacijų įvairiapusiškumas, realizuojant projektus, atsiskleidžia tuo, kad inovacijos gali būti pedagoginio (naujų ugdymo metodų ir formų diegimas, naujų ugdymo proceso dalyvių santykių kūrimas ir pan.) bei organizacinio ( nauji mokytojo ir moksleivio vaidmenys, projekto koordinavimas, projekto sklaidos procesai ir pan.) lygmens. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENThe article is tackling a scientific problem: what specific are particular to educational innovations that are implemented during European school projects? The aforementioned problem is resolved in three parts of the article. The first part analyses levels and objects of educational innovation implementation, provides the model for interaction of implementation subjects and objects. The second part reveals specifics of European school projects especially underlining the aspects of educational innovation initiation, design, and implementation that are revealed in different project phases. On the basis of a specific European school project entitled Toys and Games of Children—which was implemented in a primary school in Panemunė, Kaunas—the third part of the article reveals versatility of educational innovation in the sense of levels and segments. The article makes the following key conclusions: various educational innovation implementation methods stand out in different levels of educational innovations; educational innovations brings to motion other subjects who start implementing innovation and at the same time give an impulse for change of other subjects, at the same time impacting on implementation of other innovations. Versatility of educational innovations in project implementation provides that innovations could be of pedagogic (implementation of new educational methods and forms, design of relations with new educational process participants, and etc.) and organizational (new roles of a teacher and a pupils, project coordination, project dissemination methods, and etc.) level.

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9395
Updated:
2018-12-17 11:10:05
Metrics:
Views: 43    Downloads: 11
Export: