Vartotojų elgsenos ypatumai Lietuvoje : vartojimo prekių kontekstas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vartotojų elgsenos ypatumai Lietuvoje : vartojimo prekių kontekstas: disertacija
Publication Data:
Šiauliai, 2004.
Pages:
184, [49] lap
Notes:
Disertacija rengta 1998-2004 metais Šiaulių universitete. Dr. disert. (social. m.) - Šiaulių universitetas, 2004. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Peculiarities of consumer behaviour in Lithuania: context of consumer goods Šiauliai, 2004 33 p. : schem
Summary / Abstract:

LTVartotojų elgsena yra dinamiškas sociokultūrinis reiškinys, todėl šios problemos studijos, nepaisant atliktų tyrimų gausos, ne tik išlieka aktualiomis, bet jų aktualumas tik didėja. Dėl reiškinio kompleksiškumo ir jį lemiančių veiksnių priklausomybės nuo socialinio, istorinio, ekonominio, bei kultūrinio konteksto, elgsenos tyrimo metodologijos kūrimas kiekvienu konkrečiu atveju tampa atskira moksline problema. Disertacijoje siūloma originali vartojimo prekių vartotojų elgsenos modeliavimo koncepcija bei sukuriama autentiška vartotojų elgsenos tyrimo metodologija, kuri leidžia identifikuoti pagrindinius vartojimo prekių vartotojų tipus ir atskleisti Lietuvos vartotojų sociokultūrinius ypatumus bei kultūrinius bendrumus lyginant su analogiškomis vartotojų grupėmis kitose šalyse. Tyrimo tikslas - empiriškai pagrįsti vartotojų elgsenos ypatumus Lietuvoje vartojimo prekių kontekste. Mokslinė problema nagrinėta remiantis bendrosios bei socialinės psichologijos, marketingo, antropologijos bei valdymo teorijomis. Ypatingas dėmesys skiriamas nuostatų teorijoms bei tyrimų analizei, kuri atliekama norint tikslingai atskleisti bei apibendrinti nuostatos veiksnį. Darbe pasiūlyta ir empiriškai patikrinta vartojimo prekių vartotojų elgsenos modeliavimo koncepcija, sukurta autentiška teoriškai pagrįsta ir empiriškai patikrinta vartotojų elgsenos tyrimo metodologija, kuri gali būti taikoma daugelio skirtingų prekių grupių vartotojų elgsenai tirti ne tik Lietuvos, bet ir bet kurioje kitoje sociokultūrinėje terpėje. Empirinio tyrimo duomenys yra reikšmingi įmonėms, kuriančioms savo verslo bei marketingo strategijas.

ENConsumer behaviour is a dynamic socio-cultural phenomenon, thus studies of this problem do not lose their relevance and keep on getting more important notwithstanding the huge amount of research done. Due to the complexity of this phenomenon and its factors’ dependability on social, historical, economic, and cultural context, creating techniques for consumer behaviour research become an individual scientific problem each time. The thesis offers original concept for designing consumer behaviour in regards to consumer products and reproduces authentic technique for researching consumer behaviour which allows identifying the main consumer types in regards to consumer products as well as socio-cultural particularities and common features of Lithuanian consumers in comparison to consumers in other countries. The objective of the research is empirically ground particularities of consumer behaviour in Lithuania in relation to consumer products. The scientific problem has been analysed on the basis of theories in the area of general and social psychology, marketing, anthropology and management. Special attention was given to attitude theories and the analysis of research which was performed in order to disclose and define a factor of attitude. The author of this work suggested and empirically grounded the conception for designing consumer behaviour, created authentic, theoretically based and empirically tested consumer behaviour researching technique that might be used for researching consumers of various consumer products in Lithuania and other socio-cultural environments. Empirical research data are important for companies that design their business and marketing strategies.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10365
Updated:
2022-02-07 20:08:55
Metrics:
Views: 165
Export: