Statistical analysis of milk products consumers' behaviour

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Statistical analysis of milk products consumers' behaviour
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2005, Nr. 2 (42), p. 62-70
Keywords:
LT
Vartotojai / Consumers.
Summary / Abstract:

LTEkonomikos pokyčių sandūroje formuojasi naujas, savitas vartotojų elgsenos modelis. Remiantis mokslinio tyrimo metodais galima suprasti ir numatyti vartotojo elgseną, išsiaiškinti priežasties ir pasekmės ryšius ir, išsiaiškinus vartotojų poreikius, gaminti tokį produktą, kuris patenkintų jau esamų vartotojų poreikius ir pritrauktų naujų klientų. Straipsnio autoriai, apžvelgdami vartotojų elgsenos teorijas įvairiais aspektais bei vartotojų elgsenos modelius, bando šią problemą praplėsti statistikos mokslo požiūriu. Šio tyrimo tikslas – identifikuoti pieno produktų vartotojų elgsenos strategiją. Tyrimo objektas – pieno produktų vartotojai ir jų elgsena. Straipsnyje panaudoti statistiniai tarpusavio ryšio analizės metodai, anketinė apklausa. Išanalizavus tyrimo rezultatus paaiškėjo, kad daugumai vartotojų pieno produktai yra svarbūs. Tačiau esama respondentų, kurių požiūris į pieno produktus yra neigiamas. Šiems vartotojams rekomenduotina taikyti požiūrio keitimo strategiją, t.y. bandoma parodyti, jog produktas gali tikti kitam tikslui (pvz.: pieno produktai – kaip sveikatos šaltinis, pieno gėrimai – kaip gaivusis gėrimas, arba “madinga gerti kavą su grietinėle” ir t.t.) Remiantis atlikta literatūros analize ir atliktos apklausos rezultatais, siūlome vartotojų elgsenos strategiją apibrėžti, kaip žmogaus veiklos optimalią visumą (kryptį), nukreiptą įsigyti, vartoti ir naudotis produktais bei paslaugomis, priimant sprendimus prieš ir po pirkimo. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Pieno produktai; Vartotojų elgesys; Apklausos.

ENIn times of economic change a new model of consumer behaviour has emerged. Scientific research methods are used to understand and predict consumer behaviour, to clarify the links between cause and effect and, having understood the consumers’ needs, to produce a product that satisfies the requirements of present customers and attracts new ones. The authors of the article review the various aspects of consumer behaviour theories and consumer behaviour models, attempting to make some headway on the problem from a statistical science approach. The aim of the study is to identify a milk product consumer behaviour strategy. The article was written using statistical interrelation analysis methods and a questionnaire survey. The results showed tat milk products are important for most consumers. However there were some respondents with a negative attitude to milk products. For these consumers it is recommended that an attitude-changing strategy be applied, i.e. they can be shown that the product may suit some other purpose (e.g. milk products as a health food, milk products as refreshing drinks, or “it is fashionable to drink coffee with cream”, etc.) On the basis of the literature review and the results of the questionnaire survey, the authors suggest that consumer behaviour strategies be defined as the inclination of human activity toward optimising their propensity to acquire, use and consume products and services, making decisions before and after purchase. [From the publication]

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1156
Updated:
2018-12-20 23:04:32
Metrics:
Views: 55    Downloads: 2
Export: