Reklamos vaidmuo formuojant vartotojų nuostatas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Reklamos vaidmuo formuojant vartotojų nuostatas
Alternative Title:
  • The Role of advertising in forming consumer attitudes
  • Роль рекламы в процессе формирования установок потребителей
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2005, Nr. 33, p. 181-196
Keywords:
LT
Reklama / Advertising; Vartotojai / Consumers.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje į reklamą pažvelgta kaip į priemonę vartotojų nuostatoms formuoti. Teoriniu lygmeniu atskleista reklamos dimensija, nevienareikšmiškai paveikianti vartotojų apsisprendimą pirkti. Empiriniu būdu nustatyti reklamos vertinimo ypatumai. Atskleidus vartotojų emocines – motyvacines nuostatas reklamai, galima konstatuoti, kad reklamos žūrimumas daugiausiai priklauso nuo tiriamųjų nuotaikos (nuo 48% respondentų). Vertas dėmesio faktas, jog pagrindinė reklamos savybė – tiksli informacija – Lietuvos vartotojų nėra vertima, palankiausiai ir tai leidžia interpretuoti, kad reklamoje pateikiamais argumentais ne visada pasitikime. Reklama yra neišvengiama visuomenės kasdienybės dalis, vienokiu ar kitokiu būdu paveikianti apsisprendimą pirkti. Daugybė mokslininkų kuria reklamos efektyvumo strategijas, bet kokiu atveju nukreiptas didinti pagamintų produktų bei paslaugų vartojimą. Šiandien į reklamą reikia žvelgti kaip į nacionalinės kultūros elementą, vieną iš pagrindinių priemonių jai formuotis. Reikia pažymėti, jog reklama pasireiškianti kaip masinės kultūros fenomenas, geba geriausiais savo pavyzdžiais formuoti dvasinę kultūrą. Kad tai vyktų, visuomenė turi atidžiai vertinti reklamos veiklą, reguliuodama ir tobulindama efektyvius įstatymus, laisvai išreikšdama savo nuomonę, palaikydama socialiai naudingas ir apribodama destruktyvias tendencijas.Reikšminiai žodžiai: Reklama; Vartotojai; Požiūris.

ENThe article reviews advertising as a mean forming the consumer attitudes. Theoretically, the dimension of advertising is revealed, ambiguously influencing the decision of consumers to purchase. Empirically, the peculiarities of the assessment of advertising are established. After having revealed the emotional - motivational attitudes towards advertising, we may state that watchability of advertising mostly depend on the mood of the persons participating in the research (over 48% of respondents). The noteworthy fact is that the main feature of advertising, i.e. precise information, is not appreciated by the consumers the most favourably, and this allows interpreting that we do not always trust in arguments presented by advertising. Advertising is an inevitable part in the everyday life of the society, one way or another influencing the decision to purchase. Many scientists develop the strategies of advertising efficacy, in any way directed towards the increase of the consumption of manufactured products and services. Today, advertising needs to be viewed as an element of national culture, one of the main measures for its formation. It should be noted that advertising manifesting as a phenomenon of massive culture is able to form the spiritual culture with its samples. In order to proceed in this way, the society must attentively assess the activities of advertising by regulating and improving effective laws, freely expressing its opinion, maintaining the socially useful tendencies, and limiting the destructive ones.

ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2382
Updated:
2018-12-20 23:05:30
Metrics:
Views: 80    Downloads: 34
Export: