Turizmo plėtra ir valdymas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Turizmo plėtra ir valdymas: disertacija
Alternative Title:
Development and Management of Tourism
Publication Data:
Kaunas, 2003.
Pages:
131 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus universitetas, 2003. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTLietuvoje vykstantys ekonomiai integracijos procesai, tarptautinių ryšių su pasaulio šalimis plėtra, sąlygoja ir tarptautinio turizmo plėtrą. Pastaraisiais metais vis dažniau minima subalansuota turizmo plėtra, bei tokios alternatyvios turizmo formos kaip ekoturizmas, žaliasis turizmas, miestų turizmas. Subalansuota turizmo plėtra sietina su jau esamų išteklių ir pajėgumų efektyvesniu panaudojimu. Pritariant subalansuotos turizmo sistemos plėtros nuostatoms, tenka pripažinti ir spręsti dilemą tarp siekių pritraukti kuo didesnius turistų srautus į šalį, t.y. poreikio fizinei-erdvinei turizmo plėtrai ir poreikio išvengti masinio turizmo sąlygojamų poveikių sociokultūrinei bei fizinei aplinkai. Šiame darbe bandoma rasti atsakymą į vieną iš daugelio iki šiol mažai nagrinėtų klausimų – kokios būtinos turizmo sistemos plėtros ir valdymo prielaidos, siekiant užtikrinti priimtinus plėtros poveikių sąlygojamus pokyčius bei turistų poreikių tenkinimą vietiniu, regioniniu ar nacionaliniu lygmeniu. Tyrimo tikslas – teorinių ir empirinių tyrimų pagrindu atskleisti turizmo sistemos finkcionavimo ir plėtros ypatumus, suformuluojant plėtros koncepciją. Turizmo plėtra ir valdymas yra sudėtingas, kompleksinis objektas, šioje disertacijoje nagrinėjamas dviem aspektais: - turizmas kaip sisteminis reiškinys; - turizmo plėtros vadyba. Disertacijoje panaudoti tyrimo metodai įgalino identifikuoti turizmo sistemos vienetus, struktūrinio neapibrėžtumo prielaidas, Lietuvos turizmo plėtros tendencijas bei suformuluoti turizmo plėtros teorines prielaidas.

ENEconomical processes of integration and development of international relations with the countries of the world determine the development of international tourism in Lithuania. In these latter years, the balanced development of tourism and alternative forms of tourism such as eco-tourism, green tourism and town tourism are mentioned more often. The balanced development of tourism is related to more effective usage of existing resources and capacities. By accepting the attitudes of the balanced tourism system development, a dilemma between objects of attracting larger flow of tourists into the country should be acknowledged and solved. In this work, an answer to one of the many questions that have been little analyzed until now is tried to be found – what preconditions of the tourism system development and control are necessary in order to ensure acceptable changes determined by the development impact and to ensure the satisfaction of tourists’ needs on a local, regional or national level. The aim of the research is to reveal peculiarities of the functioning and development of the tourism system on the basis of theoretical and empirical researches by formulating a conception of development. Tourism development and control is a complicated and complex object which is analyzed in two aspects in this dissertation: - tourism as systemic phenomenon; - management of tourism development. The research methods used in the dissertation allowed identifying the tourism system units, assumptions of structural uncertainties, tendencies of Lithuanian tourism development and formulation of theoretical assumptions of tourism development.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10359
Updated:
2022-02-07 20:09:14
Metrics:
Views: 115
Export: