Turizmo verslas : plėtros konceptualizacija ir tendencijos Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Turizmo verslas: plėtros konceptualizacija ir tendencijos Lietuvoje
Alternative Title:
Tourism business : development conceptualization and tendencies in Lithuania
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2007, Nr. 12, p. 954-958
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Turizmas; Turizmo verslo plėtra ir valdymas; Turizmo platforma; Tourism; Tourism business development and management; Tourism platform.
Keywords:
LT
Turizmas / Tourism.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamos turizmo, turizmo plėtros ir valdymo sampratos. Remiantis turizmo plėtros poveikio vertinimais išskiriamos keturios platformos. Aptariamos bendrosios pasaulinės ir konkrečios Lietuvos turizmo plėtros ir valdymo tendencijos. Identifikuojamos turizmo rinkos ir perspektyviausi Lietuvos turizmo centrai. Apibūdinus keturias turizmo platformas, daromos prielaidos apie jų reikšmingumą formuojant turizmo plėtros planavimo politiką Lietuvoje. Turizmas yra viena iš efektyviausių ekonomikos šakų, jos plėtrai būdingas dinamiškumas. Veiksminga turizmo plėtra galima tik esant subalansuotai visų lygių organizacinei struktūrai ir tvirtiems koordinavimo ryšiams. Kadangi turizmas yra palyginti nauja paslauga Lietuvoje ir jos regionuose, todėl vyriausybė bei privatus sektorius turi labai mažai ar visai neturi patirties formuojant turizmo plėtros planavimo politiką. Turizmo planavimo politiką gali lemti efektyvus akademinių tyrimų rezultatų pritaikymas nustatant perspektyvias Lietuvos turizmo verslo plėtros ir valdymo tobulinimo tendencijas. Pasaulio turizmo organizacijos specialistų prognozės ir dabartinė Lietuvos turizmo plėtros planavimo politikos būklė leidžia daryti prielaidą, kad propagavimo platformos principais paremta turizmo plėtra nėra moderni ir produktyvi. Siekiant akademinių turizmo plėtros tyrimų didesnio praktinio pritaikymo tikslinga būtų orientuotis į modernesnių platformų prieigas. Tai reiškia, kad turizmo verslo plėtra turi plėtoti akademinių žinių pagrindą bei suteikti vietovės gyventojams didesnę atsakomybę, saugant ir plėtojant kultūrinius ir aplinkos išteklius, užtikrinant šeimininkų ir svečių socialinių mainų gyvybingumą. [Iš leidinio]

ENThe article deals with concepts on tourism, tourism development and management. According to the estimation of impact on tourism development, four platforms are distinguished. General world and the specific trends in Lithuanian tourism development and management have been discussed. The most promising tourism markets and tourism centers in Lithuania have been identified. Having defined four platforms of tourism, the assumptions about their significance in shaping the development of tourism policy planning in Lithuania are presumed. Tourism is one of the most effective sectors of the economy, and its development is characterized by dynamism. Tourism development can be effective only with the organizational structure balanced at all levels and stable links of coordination. Since the tourism is a relatively new service in Lithuania and its regions, the government and the private sector have very little or no experience in the development of tourism planning policy. Tourism planning policy can be determined by the efficient application of academic research results while establishing the trends for the development of Lithuanian tourism business and perfection of management. The forecasts by the professionals of World Tourism Organization and current state of planning policy for Lithuanian tourism development suggest that the tourism development of platform-based promotion principles is not modern and efficient. In order to obtain more practical applications of academic studies on tourism development, it is appropriate to focus on the approach of more sophisticated platforms. This means that tourism development is to develop the base of academic knowledge and to give local people greater responsibility for maintaining and developing the cultural and environmental resources, ensuring the viability of social exchange between the owners and the guests.

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17915
Updated:
2018-12-17 12:04:49
Metrics:
Views: 56    Downloads: 27
Export: