The Problem of prospective primary school teachers' musical culture development

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Problem of prospective primary school teachers' musical culture development
Keywords:
LT
Meninis ugdymas / Art education; Mokytojų ugdymas / Teacher education; Pradinis ugdymas / Primary education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos priežastys, kliudančios muzikiniam ugdymui pradinėse mokyklose. Atskleidžiama paradigma, kuri leistų optimizuoti mokinių ir mokytojų muzikinio rengimo procesą. Tyrimo objektas yra būtinybė ir galimybė pedagogiškai koreguoti mokytojų muzikinę kompetenciją. Tyrimo uždaviniai: a) atlikti pradinės mokyklos mokytojų rengimo tendencijų tiriamąją analizę; b) nustatyti strategines mokytojų išsilavinimo sritis, trukdančias muzikos mokymo įgūdžių vystymui; pagrįsti pradinės mokyklos mokytojų rengimo korekcijos poreikį ir galimybes; c) validizuoti tiesioginės mokinių muzikinės kultūros raidos pedagoginę paradigmą. Tyrimo metodai yra literatūros bei ugdymo dokumentų analizė, pedagoginio patyrimo aprašymai, mokytojų ir mokinių muzikinės veiklos tyrimas. Prieita prie šių išvadų: 1) Pradinių mokyklų muzikinio ugdymo tikslas yra vystyti mokinių muzikinę kultūrą. Muzikinių studijų tikslas yra vystyti jų mokytojų muzikinę kultūrą; 2) Muzikinė mokytojo kultūra yra ne tik gebėjimas atlikti muziką, bet ir įžvelgti joje individo būseną, santykius su savimi, kitais, aplinka ir būtimi; 3) Rengiant mokytojus tikslinga naudoti bendrąjį muzikinį lavinimą, muzikinio pažinimo galimybes; 4) Pabrėžiamas visuminis muzikinės raidos principas, kuriuo remiantis mokiniai atranda estetinius-dvasinius muzikinio kūrinio aspektus; 5) Pradinės mokyklos mokytojų rengimo pokyčių esmė yra plačios muzikinės literatūros studijos, taikant intonacinę analizę, siaurinant teorines muzikos disciplinas, integruojant muzikinės kalbos studijas su studentų kūrybine veikla; 6) Mokytojų brandi muzikinė kultūra yra reikšminga daugeliui jų pedagoginių veiklų.Reikšminiai žodžiai: Pradinės mokyklos; Pradinės klasės; Muzikos mokytojai; Muzikinis ugdymas; Primary teachers musical culture development.

ENThis article examines the reasons for the failing musical education in primary schools. It also reveals the paradigm for optimizing the training process both in schools and while preparing primary school teachers. Music should be taught by primary school teachers, but it is essential to augment the pedagogical strategy of their own musical training. Therefore it is purposeful to foster aesthetic-spiritual cognition of musical works at the expense of merely theoretical studies of the musical language. The object of the study - the necessity and possibility for the pedagogical correction of prospective primary school teachers' musical competence. The goal of the study - to investigate one option of primary school teacher training, foreseeing possible obstacles and opportunities for correction. The tasks of the study: - To conduct an investigative research analysis on the tendencies of primary school teacher training; - To find out the strategic issues of teachers' education which hinder the development of proper musical teaching skills; - To validate the need and possibilities for correction of the primary school teachers' training; - To validate the pedagogical paradigm of direct developments of the pupils' musical culture. Methods of the study: analysis of theoretical literature, analysis of educational documents, description of pedagogical experience, investigation of teachers' and pupils' musical activities, logical conclusions. [From the publication]

ISBN:
9524588560
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5875
Updated:
2013-04-28 16:19:29
Metrics:
Views: 21
Export: