Identyfikacja zachowań patologicznych dzieci i przeciwdziałanie ich występowaniu

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Identyfikacja zachowań patologicznych dzieci i przeciwdziałanie ich występowaniu
Keywords:
LT
Vaikų asocialus elgesys; Nusikalstamumas; Diskriminacija; Vaikų teisės.
EN
Asocial behavior of children; Delinquency; Childs success; Youth values; School discrimination; Childrens rights; Valuable emotional bonds..
Summary / Abstract:

LTAsocialus elgesys - pabėgimas iš mokyklos ar namų, savižudybė – tai įvairūs būdai susidoroti su krize. Šiame straipsnyje akcentuojami du vaikų asocialaus elgesio šaltiniai: 1) vaikų orientaciją į bendruomenės nustatytus sėkmės ir prestižo standartus ir 2) vertingų emocinių ryšių poreikis. Šiandien jaunimo sėkmė pagrinde siejama su akademiniais pasiekimais, o suaugusiųjų – su finansine ir socialine nepriklausomybe bei išsilavinimo lygiu. Per paskutinį dešimtmetį vykusi pasaulinė diskusija apie vaikų teises priartino vaiko socialinį statusą prie suaugusio. Dėl to suaugusiojo ir vaiko socialinės sėkmės sąvoka tapo panaši. Tyrimo rezultatai, kurie buvo atlikti 1999 metais, parodė, kad sėkmės supratimas – išsilavinimo lygis ir gerai apmokamas darbas - jaunimui taip pat yra viena didžiausių vertybių. 1995 ir 1998 metais Lietuvoje ir Švedijoje buvo apklausta daugiau kaip 1800 ( 7-9, 12-14 ir 16-18 metų) mokinių, siekiant išsiaiškinti jų nuomonę apie vertybes, kurios yra vertinamos labiausiai bei vaikų teisių laikymąsi namie bei mokykloje. Tyrimas parodė, kad mokiniams Lietuvoje labiausiai trūksta emocinio saugumo, pagarbos jų nuomonei bei meilės ir rūpinimosi iš suaugusiųjų. 72% vaikų sutiko, kad mokykloje egzistuoja diskriminacija; tai ypač aktualu vaikams iš neturtingų ar problematiškų šeimų bei tiems, kurie neatitinka grožio, galimybių ar elgesio standartų.

ENAntisocial behaviour—truancy, running away from home, suicide—is a way to deal with crisis. This article underlines two sources for antisocial behaviour of children: 1) focus of children on publicly stated success and prestige standards and 2) the need for valuable emotional ties. Nowadays, youth success is mainly related to academic achievements, and adult success—to financial and social independence as well as level of education. The global discussion regarding rights of children that took place over the course of the last decade brought closer the social status of child to the social status of an adult. This resulted in similar understanding of a social status of an adult and a child. The research results of 1999 provided that understanding of success—level of education and well-paid job—is one of the greatest values for youth. In 1995 and 1998 in Lithuania and Sweden, more than 1800 pupils were interviewed (7-9, 12-14 and 16-18 y.o.) in order to ascertain their opinions regarding mostly appreciated values and respect for the rights of children at home and school. The research provided that children in Lithuania mostly lack emotional safety, respect for their opinion, and love and care from adults. 72% of children agreed to the statement that discrimination exists at schools, which is especially relevant for children from underprivileged or problematic families as well as those who do not correspond to beauty, capability, or behaviour standards.

ISBN:
8373085122
Related Publications:
Moksleivių, ugdymo veikėjų požiūris į vaiko teises, jų vykdymą šeimoje ir mokykloje : disertacija / Živilė Jonynienė. Kaunas, 2000. 162, [47] lap.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2292
Updated:
2013-04-28 15:38:21
Metrics:
Views: 6
Export: