Žydų švietimas Lietuvoje: gimnazijų raida ir dabartinė vidurinė mokykla : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žydų švietimas Lietuvoje: gimnazijų raida ir dabartinė vidurinė mokykla: disertacija
Alternative Title:
Education of Jews in Lithuania: evolution of gymnasiums and today’s school of general education
Publication Data:
Klaipėda, 2000.
Pages:
139 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Klaipėdos universitetas, 2000. Bibliografija.
Keywords:
LT
Kultūros paveldas / Cultural heritage; Žydai / Jews.
Summary / Abstract:

LTŽydų mokyklų raidos Lietuvoje istorinis ir socialinis edukologinis tyrimas yra aktualus tautinių mažumų švietimo plėtrai ir perspektyvoms Lietuvoje, numatant tolesnio vystymo gaires valstybiniu lygiu. Susiduriant su šiuolaikinėmis problemomis, jų sprendimo būdus randame Lietuvos valstybės edukacinės politikos bei tautinių mažumų mokyklų raidos istorijoje. Žydų švietimo paveldas nėra išsamiai ir nuosekliai tirtas Lietuvos edukologų. Šio darbo turinys apima žydų bendruomenės Lietuvoje socialinės tikrovės reiškinius ir faktus, kurie anksčiau nebuvo sisteminti ir pateikti platesniame kontekste. Atskleidžiami žydų naudoti mokymo metodai ir principai bei programų rengimo būdai. Istorinis tyrimo metodas suteikia galimybę praktiškai taikyti patikrintus metodus ir priemones šiuolaikinių mokyklų tobulinimo srityje. Šiame darbe naudotas kompleksinis tyrimas, sujungiantis istorinį ir empirinį tyrimą, yra naujas metodologiniu požiūriu ir atlikimo forma. Temos nagrinėjimo rezulatatai padės objektyviai nušviesti lietuvių ir žydų santykius Lietuvoje iki 1940 metų. Vykdant empirinį tyrimą, adaptuotas ir patikrintas Lietuvos sąlygomis „Visų mokymosi gerinimo“ metodikoje naudotas tyrimo instrumentarijus. Praktinį reikšmingumą nusako istorinio tyrimo turinys, kuris skatina į tautinių mažumų mokyklų problemas pažvelgti plačiai ir numatyti ne lokalius ir laikinus sprendimo būdus, bet įtakoti pokyčius, atsižvelgiant į jų raidos perspektyvas. Žydų gimnazijų steigimo, funkcionavimo ir kt. ypatumai ir privalumai yra paskata tobulinti dabartinę visų tautinių mažumų mokyklų ir gimnazijų veiklą.

ENHistorical and socio-educational research of the evolution of Jewish schools in Lithuania is topical for development of education of ethnic minorities and perspectives in Lithuania, providing guidelines for further development on the state level. When faced with modern problems, solutions may be found in Lithuanian state educational policy and the evolution history of schools of ethnic minorities. Jewish educational heritage has not been examined thoroughly and consistently by Lithuanian education scientists. The historical research method facilitates practical application of certified methods and instruments in the improvement of modern schools. The integrated research involving historical and empirical research used in the paper is new in its methodology and way of execution. The results will allow impartial coverage of Lithuanian-Jewish relations in Lithuania before 1940. In the framework of the empirical research, the research instruments used in the Improvement of Education for All method were adapted and tested for Lithuanian conditions. Practical significance of the paper lies in the content of the historical research, which calls for a broader view of problems of schools of ethnic minorities and facilitate changes based on the perspectives of their development. Peculiarities and advantages of establishment, functioning, etc. of Jewish gymnasiums is an incentive to improve the operations of all schools and gymnasiums of ethnic minorities.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10222
Updated:
2022-02-07 20:09:25
Metrics:
Views: 134
Export: