Mįslingas M. K. Čiurlionio simbolių ir metaforų pasaulis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mįslingas M. K. Čiurlionio simbolių ir metaforų pasaulis
Alternative Title:
Čiurlionis’ enigmatic universe of symbols and metaphors
In the Journal:
Sovijus. Tarpdalykiniai kultūros tyrimai. 2021, t. 9, Nr. 1, p. 158-183
Keywords:
LT
Dailė / Art; Dailininkai / Artists; Estetika / Aesthetics; Teosofija.
EN
Aesthetics; Theosophy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas atskleisti Mikalojaus Konstantino Čiurlionio vaizduojamosios dailės simbolių ir metaforų pasaulio ištakoms bei savitumui. Jo pradžioje trumpai aptariami simbolio sąvokos santykiai su kitomis giminiškomis kategorijomis: meniniu vaizdiniu, ženklu, metafora, alegorija. Vėliau, dėmesį perkėlus į čiurlioniškojo simbolių pasaulio ištakų tyrinėjimą, glaustai papunkčiui aptariamas pagal vieningus klasifikacijos principus išskirtas pagrindinių dailininko paveiksluose įsivyravusių metafizinių, kosminių, archetipinių, augalijos, gyvūnijos, geometrinių ir su teosofiniu spalvų kanonu susijusių simbolių pasaulis. Ypatingas dėmesys tekste skiriamas atskleisti Čiurlionio pamėgtų simbolių žodyno semantinėms prasmėms. Jo pagrindą autoriaus įsitikinimu sudaro iš archajinių lietuvių liaudies sakmių, legendų, Rytų tautų mitologijos ir įvairių ezoterinių doktrinų išplaukiantys simboliai: paukštis, šventasis žaltys, pasaulio medis, žvaigždės, Paukščių Takas, saulė. Atliekant tyrimą, iškyla asmenybės tobulėjimą, dvasinius ieškojimus, skirtumus tarp skirtingų pasaulių pabrėžiančių simbolių – aukštų kalnų, pilių, bokštų, tvirtovių, piramidžių, aukurų, laiptų, bekraščių vandens platybių, laivų, sienų, vartų, durų, langų, angelų, demonų – svarba. Visą šį skirtingų funkcijų čiurlioniškųjų simbolių pasaulį vainikuoja didžios simbolinės prasmės kupina galingo visatos valdovo Rex figūra. Esminiai žodžiai: Čiurlionis, Lietuvos dailė, simbolis, metafora, estetika, teosofija, Blavatskaja, Flammarionas, Stabrauskas, menas, spalva, simbolizmas. [Iš leidinio]

ENThe article is dedicated to revelation of the origins behind and specifics of Čiurlionis’ fine arts universe composed of symbols and metaphors. It begins with a concise discussion of the relationship between the concept of symbol and other related categories: artistic image, sign, metaphor, allegory. Later moving attention to the study of origins behind Čiurlionis’ symbolic universe, there follows a succinct discussion based on common classificatory principles of the principal symbols pertaining to the cannons of metaphysical, cosmic, archetypical, animalistic, floral, geometric and Theosophical colouring cannons that were predominant in the great artist’s painting. Special attention is dedicated to revelation of symbolic vocabulary and semantic meanings that were dear to Čiurlionis. The author argues that the basis of this complex vocabulary derives from archaic Lithuanian sagas and legends, mythology of Asian peoples and various esoteric doctrines, and is associated with the following symbols: a bird, a holy grass-snake, the world tree, stars, the Milky Way, the sun. Throughout the research, particular importance of symbols that hint at personal development, spiritual search and differences between various universes is emphasized, namely those of high mountains, castles, towers, fortresses, pyramids, altars, stairs, unlimited expanse of water, ships, walls, gates, doors, windows, angels, demons. All of this multifunctional universe of Čiurlionis’ symbols is crowned by a highly symbolic figure of powerful universal ruler, the Rex. Keywords: Čiurlionis, Lithuanian fine arts, symbol, metaphor, aesthetics, Theosophy, Blavatsky, Flammarion, Stabrauskas (Stabrowsky), art, colour, symbolism. [From the publication]

ISSN:
2351-471X; 2351-4728
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/98860
Updated:
2022-11-20 15:36:57
Metrics:
Views: 17    Downloads: 8
Export: