Elektroninis vadovavimas darbuotojams vietos savivaldoje: koncepcinė analizė ir literatūros apžvalga

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Elektroninis vadovavimas darbuotojams vietos savivaldoje: koncepcinė analizė ir literatūros apžvalga
Alternative Title:
Electronic leadership at local self-government: conceptual analysis and literature review
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2022, t. 21, Nr. 1, p. 111-128
Keywords:
LT
Administravimas. Valstybės tarnyba / Administration. Public service; Valdymas / Management; Pandemijos / Pandemics.
Summary / Abstract:

LTLigšioliniuose moksliniuose tyrimuose informacinių komunikacinių technologijų (IKT) naudojimas vietos savivaldos lygmeniu dažniausiai siejamas su procesais, vykstančiais tarp organizacijos ir piliečių, t. y. elektroninėmis paslaugomis ir jų teikimu. E. vadovavimo kaip e. valdžios dimensijos tyrimai, orientuoti į vidinius viešojo administravimo organizacijų veiklos procesus naudojant IKT, iki šiol sulaukė mažiau dėmesio. Ypatingai retai tyrinėtas e. vadovavimas vietos savivaldos kontekste. Nepaisant pirmųjų studijų šia tema, sisteminės e. vadovavimo koncepcijos bei praktikos savivaldybių administracijose analizės, kuri atskleistų, kaip IKT paveikia vadovavimo procesus savivaldybėse, pasigendama tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje. Šiame tyrime gvildenamas klausimas, kaip e. vadovavimas yra susijęs su e. valdžia, kokie yra e. vadovavimo vietos savivaldoje ypatumai, į kuriuos turėtų būti atsižvelgiama svarstant vadovavimo darbuotojams klausimus skaitmenizuojant vietos savivaldą. Tyrime, kuris remiasi mokslinės literatūros šaltinių analize, pažymima, kad skyrium nuo kitų e. valdžios dimensijų, kurios nukreiptos į išorę, t. y. į santykius su piliečiais, teikiant jiems e. paslaugas ar bendrą informaciją, įtraukiant juos į viešojo administravimo organizacijų procesus, e. vadovavimas atspindi e. valdžios dimensiją, nukreiptą į vidinius administracijos procesus, t. y. žmogiškųjų išteklių viešajame sektoriuje valdymą, kai vyksta vadovavimo skaitmenizacijos procesai.COVID-19 pandemijos laikotarpiu padidėjo e. vadovavimo reikšmė viešojo sektoriaus institucijoms. Mokslinės literatūros analizė leidžia daryti išvadą, kad e. vadovavimas vietos savivaldoje reikalauja naujų įgūdžių iš savivaldybių administracijos vadovų, efektyviai naudojant naujus komunikacijos kanalus ir platformas bei suvaldant psichologinius darbuotojams kilusius sunkumus dėl nuotolinio skaitmeninio darbo sąlygotos darbuotojų atskirties. Vietos savivaldos kontekstas betgi reikalauja, kad e. vadovavime toliau būtų prisiderinta prie institucinės aplinkos, susijusios su nacionalinės įstatyminės bazės suponuotomis galimybėmis, institucine sąranga (politiniu-administraciniu dualumu), viešojo administravimo paskirtimi operatyviai atliepti piliečių lūkesčius, užtikrinant veiksmingą organizacijų veiklą, bei ribotais organizaciniais ištekliais. [Iš leidinio]

ENE-government refers to the use of information and communication technologies (ICT) to improve functions and processes of the government and it is one of the most frequently researched topics. In current research, the use of ICT at the local self-government level is mostly associated with processes that take place between the organization and the citizens, i. e. e-services. Internal processes of public administration organizations, like administering and leading employees using ICT, have been insufficiently taken into account. However, it has so far received less attention, especially in the context of local self-government. Although first studies on this topic already exist in Lithuania, the systematic analysis of e-leadership concept and practice in municipal administrations is still lacking both in Lithuania and abroad. This study examines how e-leadership refers to e-government and what are features of e-leadership at local self-government that should be taken into account when considering leadership issues in the context of digitization at local self-government. The study has revealed that previous e-government dimensions are usually directed outwards, i. e. to the relations with citizens by providing them with e-services or general information, by participating them into the processes of public administration organizations.In difference to that, e-leadership represents a dimension of e-government that focuses on internal processes, i. e. human resource management in the public sector when digitalisation is taking place. During the COVID-19 pandemic period e-leadership has become an integral part of public sector institutions, including local self-government. E-leadership at local self-government has already required and still requires new skills from municipal leaders and managers to ensure organizational processes, to move quickly and efficiently to new channels and platforms of communication, to adapt to new political, social and technological environments, to learn how to allocate more autonomy, responsibility and freedom to employees, and to manage the emotional and psychological difficulties of employees. The peculiarities of e-leadership at local self-government result from the national legal framework, the institutional structure (based on the political-administrative duality), the purpose of public administration to promptly respond to local citizens’ expectations, and the pursuit of efficiency using limited organizational resources. [From the publication]

DOI:
10.5755/j01.ppaa.21.1.29709
ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/97083
Updated:
2022-09-13 14:53:54
Metrics:
Views: 12    Downloads: 7
Export: