Policijos pareigūnų diskrecinės valdžios viešajame administravime etiniai aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Policijos pareigūnų diskrecinės valdžios viešajame administravime etiniai aspektai
Alternative Title:
Ethical aspects for the discretionary power of police officials in public administration
In the Journal:
Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka [Public security and public order]. 2021, 28, p. 106-121
Keywords:
LT
Etika / Ethics; Viešoji tvarka ir saugumas / Public order and safety.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje teoriniu aspektu analizuojamos policijos pareigūnų diskrecinės valdžios viešajame administravime turinys, šios valdžios ribos, o temos naujumas grindžiamas tuo, jog ypatingas akcentas tenka etiniams policijos pareigūnų diskrecinės valdžios aspektams. Tyrimo objektas - policijos pareigūnų diskrecinės valdžios viešajame administravime etiniai aspektai. Tikslas – atskleisti policijos pareigūnų diskrecinės valdžios viešajame administravime turinį ir ribas, akcentuojant etinius aspektus. Straipsnio uždaviniai: 1) apibūdinti diskrecinės valdžios sampratą, požymius; 2) išryškinti policijos pareigūnų diskrecinės valdžios ribas; 3) atskleisti policijos pareigūnų diskrecinės valdžios viešajame administravime etinius aspektus. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, teisės aktų analizė, Lietuvos Respublikos teismų praktikos analizė, dedukcinis, indukcinis, sisteminimas, apibendrinimas. Policijos pareigūno diskrecinė valdžia suprantama kaip pareigūno, priklausančio policijos institucijai ir turinčio tam tikrus teisės aktais suteiktus įgaliojimus, asmeninis gebėjimas savarankiškai priimti teisėtus sprendimus arba atlikti teisėtus veiksmus, kuomet reikalaujama atsakingo pasirinkimo iš keletos alternatyvių galimybių ir kartu supratimo apie kas yra teisėta, teisinga ir išmintinga. Diskrecinė valdžia nėra absoliuti, o įgyvendinama teisės aktų ribose; ji turi būti grindžiama objektyviais faktais bei bendraisiais teisės principais; turi būti laikomasi esminių teisinės valstybės, policijos įstaigų tarnavimo žmonėms, atsakingo administravimo principų.Policijos kompetencija įgyvendinant administracinę ir baudžiamąją teisę, naudojant teisės pažeidimų prevencijos priemones bei užtikrinant viešąją tvarką; efektyvus socialinės kontrolės vykdymas, leidžiantis derinti teisėtvarkos institucijų taikomas priemones ir žmogaus teisių, laisvių ir teisėtų interesų garantijų sistemą, lemia, jog policijos pareigūnai turi plačią diskrecinę valdžią viešojo administravimo sistemos kontekste, t. y. kiek jų neriboja imperatyvios teisės aktų normos. Diskrecinė valdžia kartais apibūdinama kaip protingas tarnybinis bendravimas ir vadovavimas, sąžiningas įžvalgumas, protingi veiksmai ir panašiai. Šiame apibūdinime įžvelgiame diskrecijai būdingus etinius aspektus. Juk diskrecija – tai policijos pareigūno laisvė pasirinkti vieną iš daugelio galimų sprendimų variantų nepažeidžiant įstatymų, o jo sprendimus, veikimą ar neveikimą, be abejo, lemia etinės nuostatos. [Iš leidinio]

ENThe article theoretically analyses the content of the discretion of police officers in public administration, the limits of this power, and the novelty of the topic is based on the fact that special emphasis is placed on the ethical aspects of the discretion of police officers. The object of the research is the ethical aspects of the discretionary power of police officers in public administration. The aim is to reveal the content and limits of the discretion of police officers in public administration, emphasizing ethical aspects. Objectives of the article: 1) to describe the concept and features of discretionary power; 2) to highlight the limits of the discretion of police officers; 3) to reveal the ethical aspects of the discretionary power of police officers in public administration. Research methods: analysis of scientific literature, analysis of legal acts, analysis of court practice of the Republic of Lithuania, deductive, inductive, systematization, generalization. The discretionary power of a police officer is understood as the personal ability of an officer who is a member of a police authority and has certain statutory powers to make lawful decisions or take legal action on his or her own, when a responsible choice of several alternatives is required, together with an understanding of what is legal, just and wise. Discretionary power is not absolute but is exercised within the limits of the law; it must be based on objective facts and general principles of law; the basic principles of the rule of law, the administration of the police and the responsible administration of the people must be observed.Competence of the police in the implementation of administrative and criminal law, in the use of measures to prevent violations of the law and in ensuring public order; the effective exercise of social control, which makes it possible to reconcile the measures taken by law enforcement authorities with the system of guarantees of human rights, freedoms and legitimate interests, means that police officers have a wide discretion in the context of the public administration system, e. i. to the extent that they are not limited by mandatory legal norms. Discretionary power is sometimes described as intelligent official communication and leadership, honest foresight, intelligent actions, and the like. In this description, we see the ethical aspects inherent in discretion. After all, discretion is the freedom of a police officer to choose from a number of possible solutions without violating the law, and his decisions, actions or omissions are, of course, determined by his ethical provisions. [From the publication]

DOI:
10.13165/PSPO-21-28-12
ISSN:
2029-1701; 2335-2035
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/96881
Updated:
2022-09-06 19:51:23
Metrics:
Views: 26    Downloads: 1
Export: