Policijos pareigūnų teisinis statusas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Policijos pareigūnų teisinis statusas: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2010.
Pages:
243 p
Notes:
Dr. disert. (social. m.) – Mykolo Romerio universitetas, 2010. Disertacija rengta 2004-2010 m. Mykolo Romerio universitete. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Legal status of police officers Vilnius : [Mykolas Romeris University], 2010 51 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje nagrinėjamas policijos pareigūnų teisinis statusas, tiriant šio viešosios teisės instituto veiksmingumą, nustatant ir įvertinant pagrindinius veiksmingumo determinantus ir modeliuojant teisines priemones, leidžiančias greitai reaguoti į kintančias policijos pareigūno veiklos sąlygas. Teisinio statuso veiksmingumas tiriamas vertinant teisinio statuso elementus, klasifikuojamus į keturis tarpusavyje koreliuojančius segmentus. Vertinama veiksmingumo pokyčio dinamika aštuonių metų laikotarpyje ir jo sociologiniai rodikliai policijos tarnybose, vykdančiose viešųjų vietų patruliavimą, eismo kontrolę ir objektų apsaugą. Disertacijoje įvertinama socialinės aplinkos (visuomenės), politinių ir ekonominių veiksnių įtaka teisinio statuso veiksmingumui apskritai ir kiekvienam teisinio statuso segmentui, analizuojamas segmentų teisinis reguliavimas, nustatant jo nepakankamumą ar ydingumą, vertinama policijos pareigūnų parengtis funkcijoms vykdyti, analizuojant ir lyginant Lietuvos Airijos ir Suomijos pirminės grandies policijos pareigūnų mokymo programas. Disertacijoje pateikiami pasiūlymai dėl teisinio statuso segmentų teisinio reguliavimo, sudarančio prielaidas didinti teisinio statuso veiksmingumą, ir dėl kompensacinių mechanizmų, skirtų palaikyti atkurtą statuso veiksmingumą. Tyrimo išvados atskleidžia, jog pagal pozityviosios teisės tradiciją reglamentuojamas ir įgyvendinamas policijos pareigūno teisinis statusas nėra veiksmingas, netenkina nei policijos pareigūnų, nei visuomenės poreikių. Šiuolaikinis požiūris į teisinį statusą turi remtis tiek teisės, tiek ir vadybos bei sociologijos mokslinėmis kategorijomis, leidžiančiomis įgyvendinti naujas teorines ir praktines paradigmas.

ENThe thesis addresses legal status of police officers by scrutinizing efficiency of the institution, identifying the key determinants of the efficiency and modeling legal measures that would allow prompt reaction to the unstable environment of the police service. Efficiency of Legal Status is analyzed via assessment of elements of the legal status and classification of those into four correlative segments. The work comprises an eight year evolution of the efficiency, its sociological indexes in police services exercising patrolling of public places, control of traffic safety and protection of secured objects. The thesis evaluates effects of social environment (community) and political and economic factors upon efficiency of legal status in general and, by scrutinizing legal regulation in each segment individually, identifies faults and shortcomings in the efficiency and evaluates readiness of police officers to exercise their functions by comparison of training programs for primary pack police officers in Lithuania, Ireland and Finland. The thesis ends with a range of proposals on legal regulation of individual segments of the legal status that would allow enhancement of efficiency of legal status and on compensatory mechanisms to maintain restored efficiency of legal status. Conclusions of the survey reveal that the legal status of police officers regulated in accordance with positivistic legal theories is inefficient and neither meets demands of police officers nor the needs of public. Modern approach to legal status has to be grounded by scientific categories of law, management and sociology that would allow implementation of new theoretical and practical paradigms.

ISBN:
9789955191896
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27066
Updated:
2022-02-07 20:08:39
Metrics:
Views: 45
Export: