Socialinė gerovė ekonomikos pokyčių kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinė gerovė ekonomikos pokyčių kontekste
Alternative Title:
Social welfare in the context of economic change
In the Book:
23-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija „Mokslas – Lietuvos ateitis. Ekonomika ir vadyba", 2020 m. vasario 12-13 d. Vilnius. Vilnius : Technika, 2020. 1 pdf (10 p.). (Mokslas - Lietuvos ateitis: Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija)
Summary / Abstract:

LTEuropos Sąjunga yra laikoma didžiausią ekonominį potencialą turinti struktūra. Tačiau ateityje yra numatomas ženklus ekonominio augimo sulėtėjimas ar net stagnacija, kuriai didžiausią įtaką turi socialinė atskirtis ir didėjanti gyventojų poliarizacija. Straipsnyje nagrinėjamos socialinės gerovės ir ekonominio augimo sąryšio teorijos suponuoja, jog egzistuoja glaudus ryšys tarp gyventojų galimybių diferenciacijos ir tvaraus ekonominio augimo. Tyrimo metu atlikta mokslinės literatūros analizė parodė, jog šalys, kuriose vykdoma sėkminga socialinė prevencija, turi didesnį ekonominio augimo potencialą. Norint įvertinti, kurios ES šalys sėkmingiausiai tvarkosi su socialinėmis problemomis, buvo atliktas daugiakriteris vertinimas taikant SAW metodą. Atlikus pirmąją analizę buvo nustatyta, jog šalys, skiriančios didesnį dėmesį socialinių problemų prevencijai, pasižymi geresniais valstybės ir rinkos santykiais bei didesniu piliečių pasitikėjimu valstybės vykdoma politika ir siekiu prisidėti. Toks visuomeninės veiklos tandemas stabilizuoja ir gerina valstybių ekonominę ir socialinę padėtis. Gauti rezultatai leido įvertinti ryšio tarp socialinės gerovės ir ekonominio augimo egzistavimą. Atlikus koreliacinę analizę pastebima, jog augantys socialinės gerovės rodikliai gali turėti įtakos ekonominiam augimui ir tarp jų egzistuoja ryšys. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Nelygybė; Skurdas; Socialinė atskirtis; Ekonominis augimas; Europos Sąjunga. Keywords: Inequality; Poverty; Social exclusion; Economic growth; The European Union.

ENThe European Union is considered the largest structur with huge economic potential. However, a significant slowdown or even stagnation of economic growth is expected in the future. Most of all, social isolation and increased polarization of the population are affected. The theories of the relationship between social welfare and economic growth in the article suggest that there is a close relationship between differentiation of the population and sustainable economic growth. An analysis of the scientific literature conducted during the study showed that countries in which successful social prevention has a higher potential for economic growth. A multi-criteria analysis was carried out using the SAW approach to assess which EU countries are most successfully solving social problems. The first analysis showed that countries that pay more attention to the prevention of social problems are characterized by improved relations between the state and the market, as well as increased public confidence in public policy and a desire to contribute. Such a tandem of social activity stabilizes and improves the economic and social situation of states. The results obtained allowed us to assess the existence of a connection between social security and economic growth. Correlation analysis shows that an increase in social security indicators can affect economic growth, and there is a correlation between them. [From the publication]

DOI:
10.3846/vvf.2020.023
ISBN:
9786094762239
ISSN:
2029-7149
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/96215
Updated:
2022-11-16 17:46:37
Metrics:
Views: 36    Downloads: 8
Export: