Tarmiškumo estetinė vertė: paprastųjų kalbos bendruomenės narių vaizdiniai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tarmiškumo estetinė vertė: paprastųjų kalbos bendruomenės narių vaizdiniai
Alternative Title:
Aesthetic value of dialectality: images of ordinary language community members
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2021, t. 85, p. 262-292
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Estetinė vertė; Tarmiškumas; Regiolektas; Emic naratyvas; Perceptyvioji dialektologija; Aesthetic value; Dialecticisms; Regiolect; Emic narrative; Perceptual dialectology.
Keywords:
LT
Emic naratyvas; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology; Regiolektas.
EN
Aesthetic value; Dialecticisms; Emic narrative; Perceptual dialectology; Regiolect.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje plėtojamas tarmėtyros diskursas, skirtas tarmiškumo estetinei vertei interpretuoti. Pristatomo tyrimo tikslas – atliekant emic, t. y. paprastojo kalbos bendruomenės nario, naratyvo analizę, įvertinti tarmiškumo estetinę vertę, vertės savarankiškumą ir sąsajas su kitais tarmiškumo parametrais. Empirinis pagrindas svarstyti tarmiškumo estetinės vertės klausimą yra 8 tekstų-stimulų, reprezentuojančių skirtingas regiolektines raiškas, percepcijos ir vertinimo duomenys, gauti 21 regioniniame punkte ir 3 didmiesčiuose (Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje) vykdant perceptyviosios dialektologijos tyrimą. Straipsnyje pirmiausia sukuriama teorinė ir metodologinė prieiga percepcijos duomenims vertinti. Pristatomos etic, t. y. tyrėjo, tradicijos kodų estetiškumą konceptualizuojančios ir pagrindžiančios hipotezės. Atlikus tekstų-stimulų patrauklumo įverčių analizę formuluojamos apibendrinamosios įžvalgos dėl patrauklumo įverčių priklausomybės nuo bendrinės kalbos veiksnio formuojantis tarmiškumo vaizdiniams, taip pat patrauklumo įverčių sąsajos su kalbinės gimtinės kodo percepcija. [Iš leidinio]

ENThe article focuses on the discourse of dialectology aimed at the interpretation of the aesthetic value of dialectality. The aim of the research is to evaluate the aesthetic value of dialectality, the independence of the value and its connections with other parameters of dialectality through the analysis of the narrative of emic, i.e., an ordinary language community member. The perception and evaluation data of eight texts-stimuli representing different regiolectal expressions, which were collected in 21 regional points and three cities (Vilnius, Kaunas and Klaipėda) in the course of the study of perceptual dialectology, constitute the empirical basis for the consideration of the aesthetic value of dialectality. First of all, the article creates a theoretical and methodological approach for the evaluation of the perception data. It presents etic, i.e., the researcher’s, hypotheses conceptualizing and substantiating the aesthetics of the codes of tradition. After analysing the evaluations of attractiveness of the texts-stimuli, the generalizing insights are drawn concerning the dependence of the evaluations of attractiveness on the factor of the standard language in the formation of the images of dialectality as well as the connections between the evaluations of attractiveness and the perception of the code of linguistic homeland. [From the publication]

DOI:
10.35321/all85-14
ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/94039
Updated:
2022-03-27 22:16:57
Metrics:
Views: 15    Downloads: 3
Export: