Technologinio ugdymo prielaidos ir jų raiška Lietuvos vidurinėje mokykloje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Technologinio ugdymo prielaidos ir jų raiška Lietuvos vidurinėje mokykloje: disertacija
Alternative Title:
Preconditions for technological education and their expression at a secondary school of Lithuania
Publication Data:
Kaunas, 2002.
Pages:
219 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijos tema aktuali išryškinant kokios turi būti technologinio ugdymo prielaidos vidurinėje mokykloje, kad metodologine prasme jos galėtų užtikrinti technologinio ugdymo realizavimą šiuolaikinių technologijų plėtros kontekste. Mokslinė problema: kokios prielaidos vidurinėje mokykloje galėtų užtikrinti technologinio ugdymo kaip sistemos realizavimą ir kokia galima technologinio ugdymo prielaidų raiška Lietuvos, sparčiai kintančios socialinės ir ekonominės situacijos posocialistinės šalies, vidurinėje mokykloje keičiant vyraujantį stereotipą? Tyrimo uždaviniai: 1. Atskleisti technologijos sampratą, išryškinti jos aspektus, reikšmingus technologiniam ugdymui šiuolaikinių technologijų sąlygomis. 2. Pagrįsti technologinio ugdymo sampratą. 3. Apibūdinti technologinį ugdymą kaip sistemą, išanalizuoti pagrindinius jos elementus. 4. Išryškinti istorines technologinio ugdymo Lietuvoje prielaidas. 5. Pagrįsti technologinio ugdymo Lietuvoje prielaidas ir technologinio ugdymo prielaidų modelį, atlikti technologinio ugdymo Lietuvoje prielaidų raiškos empirinį tyrimą. Darbo mokslinis naujumas: pagrįstos prielaidos, užtikrinančios technologinio ugdymo sistemos realizavimą; sudarytas metodologiškai pagrįstas technologinio ugdymo prielaidų modelis; pagrįsti bei patikrinti technologinio ugdymo prielaidų raiškos ypatumai vidurinėje mokykloje. Praktinis reikšmingumas: parengtos technologinio ugdymo organizavimo rekomendacijos, socialinio edukacinio, institucinio ir interpersonalinio lygmens švietimo praktikams technologinio ugdymo realizavimo tobulinimui. [Iš leidinio]

ENThe theme of the thesis is relevant in elucidating what should be preconditions for technological education at a secondary school so that in a methodological sense they could ensure realisation of technological education within the context of the development of modern technologies. The scientific problem is as follows: what preconditions at a secondary school could ensure the realisation of technological education as a system and what expression of preconditions for technological education is possible at a secondary school of Lithuania, the post-socialist country of rapidly changing social and economic situation, when changing the prevailing stereotype. Goals of the investigation: 1. To reveal the conception of technology, highlight its aspects, which are significant to technological education under modern technological conditions. 2. To substantiate the conception of technological education. 3. To characterise technological education as a system, to analyse its main elements. 4. To highlight historical preconditions of technological education in Lithuania. 5. To substantiate preconditions of technological education in Lithuania and the model of preconditions of technological education, to carry out the empirical investigation into the expression of preconditions of technological education in Lithuania. Scientific innovation of the work: the preconditions ensuring the realisation of the system of technical education are substantiated; the methodologically substantiated model of preconditions of technological education is devised; peculiarities f the expression of preconditions of technological education at a secondary school are substantiated and verified.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9327
Updated:
2022-02-07 20:08:19
Metrics:
Views: 8
Export: