External financing of small and medium-sized business in Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
External financing of small and medium-sized business in Lithuania
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba. 2004, Nr. 2 (8), p. 80-87
Keywords:
LT
Finansavimas / Financing.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos išorinių finansavimo šaltinių prieinamumo sąlygos smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) subjektams, įvertinami SVV plėtrą sąlygojantys veiksniai – informacinis, žmogiškasis, socialinis kapitalas, verslo infrastruktūra, apžvelgimai kitose valstybėse veikiančių mikrofinansų institucijų veiklos vertinimai ir mikrokreditavimo programų įgyvendinimas. Analizuojamos dvi išorinio finansavimo šaltinių grupės: tiesioginis (įvairios kreditavimo formos, tarp jų ir paskolos lengvatinėmis sąlygomis, dalyvavimas akciniame kapitale, negrąžintina parama tiesiogiai SVV subjektams) ir netiesioginis (mokesčių lengvatos ir kreditai, informacinės, konsultacinės, mokymo paslaugos, garantijos, draudimas, dalinis palūkanų dengimas, infrastruktūros plėtros ir tikslinės programos ir kt.). SVV skatinimo priemonės vertinamos, viena vertus, kaip verslininkų žinių, gebėjimų gilinimas, informacijos sklaida, kita vertus- kaip finansinių paslaugų suteikimo sąlygų SVV subjektų poreikiams tenkinti sudarymas. Siūloma plėtoti netradicines finansavimo formas ir mikrokreditavimo programas, kurios leistų sudaryti palankias kreditavimo sąlygas, kartu išvengiant rizikos ir užtikrinant efektyvų finansinių išteklių panaudojimą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Išorinis finansavimas; Smulkusis ir vidutinis verslas; External financing; Small and medium business (SME).

ENThe article analyzes accessibility of external financing facilities for small and medium business (SMB) subjects; evaluates factors underpinning the development of SMB – informational, human, social capital, business infrastructure; presents an overview of assessments given to micro-finance institutions active in other countries and implementation of micro-crediting programmes. The author analyzes two groups of external financing: direct (various types of credits, including facilitated loans, participation in equity capital, direct grants to SMB subject) and indirect (tax breaks and credits, informational, consulting, educational services, guarantees, insurance, partial reimbursement of interests, infrastructure development and targeted programs and etc.). SMB promotion instruments are evaluated, on one hand, in terms of contribution to businessmen’s knowledge, skills, dissemination of information, on the other hand, in terms of creating conditions for provision of financial services for satisfying the needs of SMB subjects. One is advised to extend a range of non-traditional financing forms and micro-credit programs, which would engender favourable conditions for credit facilities, simultaneously avoiding risks and ensuring effective use of resources.

ISSN:
1392-8732
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9276
Updated:
2018-12-17 11:21:11
Metrics:
Views: 18    Downloads: 2
Export: