Smulkaus ir vidutinio verslo išorinio finansavimo šaltiniai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Smulkaus ir vidutinio verslo išorinio finansavimo šaltiniai
Alternative Title:
External Sources of Funding for Small and Medium-Sized Enterprises
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2002, Nr. 2 (34), p. 35-46
Keywords:
LT
Finansavimas / Financing.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos išorinių finansavimo šaltinių prieinamumo sąlygos smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) subjektams, įvertinami SVV plėtrą sąlygojantys veiksniai - informacinis, žmogiškasis, socialinis kapitalas, verslo infrastruktūra, apžvelgiami kitose valstybėse veikiančių mikrofinansų institucijų veiklos vertinimai ir mikrokreditavimo programų įgyvendinimas. Analizuojamos dvi išorinio finansavimo šaltinių grupės: tiesioginis (įvairios kreditavimo formos, tarp jų ir paskolos lengvatinėmis sąlygomis, dalyvavimas akciniame kapitale, negrąžintina parama tiesiogiai SVV subjektams) ir netiesioginis (mokesčių lengvatos ir kreditai, informacinės, konsultacinės, mokymo paslaugos, garantijos, draudimas, dalinis palūkanų dengimas, infrastruktūros plėtros ir tikslinės programos ir kt.). SVV skatinimo priemonės vertinamos, viena vertus, kaip verslininkų žinių, gebėjimų gilinimas, informacijos sklaida, kita vertus, - kaip finansinių paslaugų suteikimo sąlygų SVV subjektų poreikiams tenkinti sudarymas. Siūloma plėtoti netradicines finansavimo formas ir mikrokreditavimo programas, kurios leistų sudaryti palankias kreditavimo sąlygas, kartu išvengiant rizikos ir užtikrinant efektyvų finansinių išteklių panaudojimą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Išorinis finansavimas; Smulkusis ir vidutinis verslas; External financing; Small and medium business (SME).

ENThe article analyses availability of external funding to small and medium-sized enterprises (SMEs), taking into account factors underpinning SME development, i.e. information, human, social capital and business infrastructure, reviews evaluations of activities of micro-financial institutions of other countries and implementation of micro credit programmes. It analyses two groups of external funding: direct (various forms of crediting, such as soft loans, interest in share capital, direct grants to SMEs) and indirect (tax relieves and credits, information, consultation and training services, guarantees, insurance, partial reimbursement of interest rates, infrastructure development and targeted programmes, etc.). On one hand, SME support measures are treated as deepening the knowledge and capacities of entrepreneurs as well as information dissemination, while on the other hand, they are seen as facilitation of financial services to meet SMEs needs. It is proposed to expand non-conventional forms of funding and micro-crediting programmes that would facilitate crediting terms, thus helping to avoid risk and ensuring an efficient use of financial resources.

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9263
Updated:
2018-12-17 10:59:48
Metrics:
Views: 51    Downloads: 25
Export: