Finance availability for small and medium-sized enterprises in Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Finance availability for small and medium-sized enterprises in Lithuania
Alternative Title:
Smulkių ir vidutinių Lietuvos įmonių finansinis likvidumas
Keywords:
LT
Finansai. Kapitalas / Finance. Capital; Įmonės. Bendrovės / Companies. Enterprises.
Summary / Abstract:

LTFinansinių lėšų trūkumas, kurį patiria smulkaus ir vidutinio verslo įmonės rinkoje, sudaro nepalankias konurencines sąlygas ir trukdo joms padidinti savo finansinį kapitalą. Ši problema susidaro dėl to, kad dauguma Lietuvos bankų orientuojasi teikti didelio masto, su maža finansine rizika ir išlaidų mažinimu susijusias paslaugas. Tačiau straipsnio autorė pažymi, kad kai kurie bankai vysto mažmeninę bankininkystę ir palaiko glaudžius ryšius su smulkaus ir vidutinio verslo įmonėmis. Lietuvos valstybinė politika derindamasi prie pagrindinių Europos Sąjungos tikslų, pabrėžia, kad yra svarbu toliau vystyti glaudesnius ryšius tarp finansinių institucijų ir smulkaus ir vidutinio verslo įmonių. Tokiu būdu atsiranda poreikis pereiti nuo trumpų sandorių prie ilgalaikių tarpusavio ryšių tarp finansinių institucijų ir smulkaus ir vidutinio verslo įmonių. Šios priemonės pagerintų abipusį apsikeitimą informacija, padėtų rasti efektyviausius būdus ir priemones, skatinančias didesnių finansinių srautų judėjimą smulkių ir vidutinio verslo įmonių sektoriuje.Reikšminiai žodžiai: Finansavimo prieinamumas; Mažos ir vidutinės įmonės; Finance availability; Small and medium business (SME).

ENThe lack of finance, which is experienced by small and medium-sized business enterprises in the market, establishes unfavourable competitive conditions and prevents them from increase of their financial capital. This problem arises, because most Lithuanian banks are oriented to provide services of large scale pertaining to small financial risk and reduction of expenses. However, the author of the article notices that some banks develop retail banking and maintain tight relations with small and medium-sized enterprises. The state policy of Lithuania corresponding to the principal objectives of the European Union emphasizes that it is significant to further develop tighter relations among financial institutions and small and medium-sized business enterprises. Thus, the need emerges to proceed from short-term transactions to long-term mutual relations among financial institutions and small and medium-sized business enterprises. Such measures would improve the mutual exchange of information, aid to find the most effective ways and measures promoting the movement of major financial flows within the sector of small and medium-sized enterprises.

ISBN:
8022722847
Related Publications:
External financing of small and medium-sized business in Lithuania / Irena Macerinskiene, Laura Ivaskeviciute, Ginta Railiene. Ekonomika ir vadyba. 2004, Nr. 2 (8), p. 80-87.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9334
Updated:
2020-08-22 11:08:42
Metrics:
Views: 15
Export: