Kauno miesto ir bažnyčios kultūrų sąveika XVI a. pabaigoje - XVIII pabaigoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kauno miesto ir bažnyčios kultūrų sąveika XVI a. pabaigoje - XVIII pabaigoje: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 2006.
Pages:
255 p
Notes:
Disertacija rengta 2002-2006 metais Vytauto Didžiojo universitete. Dr. disert. (humanit. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2006. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Interaction between Kaunas city and church cultures at the end of sixteenth century - eighteenth century end Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2006 37 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijos objektas - XVI a. pabaigos – XVIII a. Kaunas – tai nevienalytė bei socialiniu, etnokonfesiniu, kultūriniu, urbanistiniu požiūriais segmentuota, o taip pat ilgainiui kitusi, erdvė. Analizuojama ne pavieniai šios erdvės komponentai, o jų dinamiška koegzistencija Baroko ir Apšvietos epochų kaitos, taip pat sociopolitinės, ūkinės bei kultūrinės Abiejų Tautų Respublikos raidos kontekste. Tai pirmas lietuvių istoriografijoje tokio plataus kompleksinio pobūdžio miesto ir bažnyčios kultūrų tyrimas. Darbe remiamasi gausiais archyviniais rankraštiniais šaltiniais, kurie atskleidė disertacijoms nebūdingai ilgo laikotarpio įvairialypę miesto prigimtį. Nemaža dalis Kauno miesto istorijos ir įvairių Katalikų Bažnyčios institucijų archyvinės medžiagos istoriografijoje naudojami pirmą kartą. Dviejų šimtų metų laikotarpis lokalios istorijos kontekste, šiam tyrimui greta monografinio-analitinio pobūdžio, suteikė ir sintetinio darbo bruožų. Disertacijoje atskleidžiamas kultūrinis gyvenimas Kaune, išryškinami čia gyvenusių bendruomenių veiklos bruožai, jų bendradarbiavimo formos, užčiuopiami anų laikų kasdienybės ir pasaulėvokos ypatumai. Apžvelgiamas miesto piliečių ir gyventojų teisinis statusas, pateikiama socialinė, (etno)konfesinė kauniečių charakteristika. Į tyrimų lauką papuolė bendruomenės fenomenas ir individualizmo apraiškos miestietiškame mentalitete, ganytojiška bažnyčios (katalikų ir liuteronų) veikla, kultūrinės komunikacijos apytaka miesto ir bažnyčios erdvėje, savo/svetimo konfliktas (etno)konfesinių miesto bendruomenių aplinkoje. [Iš leidinio]

ENThe object of the dissertation is Kaunas of the end of the 16th century and the beginning of the 18th century – a heterogeneous space segmented in social, ethnic confessional, cultural and urbanistic sense having been eventually changing. It analyses not individual components of that space but their dynamic co-existence in the context of change of the Baroque and Enlightenment epochs as well as socio-political, economic and cultural evolution of the Republic of the Two Nations. This is the first such a broad and complex study of urban and church cultures in Lithuanian historiography. The paper is based on abundant archived manuscript sources which revealed the versatile nature of the city for a period unusually long for a dissertation. A large share of archived materials of Kaunas City history and various Catholic Church institutions are used in historiography for the first time. The period of two hundred years in the local history context have given this paper also some features of a synthetic study, apart from features of a monograph of analytic type. The dissertation discloses cultural life in Kaunas highlighting features of activities of local communities, their cooperation forms and grasping peculiarities of daily life and outlook of those times. There is an overview of the legal status of urban citizens and residents with social and (ethnic) confession description of Kaunas residents. The scope of research covers the phenomenon of a community and manifestations of individualism in the urban mentality, pastoral church (Catholic and Lutheran) activities, circulation of cultural communication in the urban and church environment and the conflict of the own and the alien in (ethnic) confession urban communities.

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9189
Updated:
2022-02-07 20:09:17
Metrics:
Views: 29
Export: