Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos integravimas į 1–2 klasių kūno kultūros pamokas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos integravimas į 1–2 klasių kūno kultūros pamokas
Alternative Title:
Health, sex education and family preparation programme integration in 1–2 grades physical education lessons
In the Journal:
Sporto mokslas [Sports science]. 2019, Nr. 2 (96), p. 15-23
Keywords:
LT
Fizinis ugdymas / Physical education.
Summary / Abstract:

LTIkimokyklinio ugdymo įstaigoje vaikai įgyja pradinį supratimą apie sveikatą, lytiškumą, šeimos gyvenimo ypatybes. Vėliau, pradinėse klasėse, Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programa yra integruojama į įvairias pamokas, ypač į kūno kultūros, pasaulio pažinimo, dorinio ugdymo ir kitas, tikslingai ugdant mokinių kūno, emocinio, socialinio, lytiškumo pažinimo aspektus. Pedagogų pareiga yra suprasti vaiko raidos tarpsnio ypatumus ir, atsižvelgiant į mokinio amžių, tinkamai jam paaiškinti, atsakyti į klausimus ir nukreipti elgesį tinkama linkme. Straipsnio tikslas – ištirti Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos integravimo į kūno kultūros pamokas galimybes. Tyrimo uždaviniai: 1) atskleisti, kaip pedagogai integruoja Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos turinį į kūno kultūros pamokas; 2) įvertinti mokinių įsitraukimą į kūno kultūros pamokas taikant Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos integravimą į sveikatos ugdymo temas. Šiais laikais lengvai prieinama informacija internete bei televizijoje ne visada atitinka mokinio amžių, suvokimo galimybes, psichikos ypatumus, ne visada formuoja reikiamas elgesio normas ir užtikrina mokinio sveikatą bei saugumą. Patikimą informaciją mokiniai turėtų gauti šeimoje ir mokykloje. Tyrimo problema: iki šiol Lietuvos mokyklose sveikatos ir lytiškumo bei rengimo šeimai ugdymui buvo skirta palyginus mažai dėmesio. Norint pasiekti, kad mokiniams būtų suteikiamos žinios apie emocinius, socialinius, biologinius lytiškumo aspektus, kad būtų išugdomi įgūdžiai ir vertybės, kurios vėliau padės mokiniui kurti darnius, harmoningus santykius su aplinkiniais žmonėmis, rūpintis savo ir kitų žmonių sveikata bei gerove, sveikatos ir lytiškumo ugdymas bei rengimas šeimai turi vykti nuolat ir kryptingai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Integracija; Kūno kultūra; Lytinis švietimas; Lytiškumas; Sveikata; Health; Integration; Physical activity; Sex education; Sexuality.

ENIn pre-school, children gain a first understanding of health, sexuality, and family lifes. Later, in primary school, health, sex education and family preparation education are integrated into various lessons, especially physical education, biology, ethics, etc., by purposefully educating students on bodily, emotional, and social aspects of sexuality. It is the responsibility of the teachers to understand the peculiarities of the child’s developmental stage and, in the light of the age of the pupil, to explain it properly, answer his questions and direct the behavior in the right direction. Purpose of the article is to explore the possibilities of integrating health, sex education and family preparation programme into physical education lessons. Objectives of the research: 1) to reveal how teachers integrate the content of the health, sex education and family preparation programme into physical education lessons; 2) assess student engagement in physical education lessons using this programme integration through health education topics. Nowadays, it is easy to access information on the Internet and on television, but it does not always correspond to the age of the student, the perception abilities, the mental features, does not always form the required behavioral norms and ensures the learner’s health and safety. Pupils should receive reliable information in the family and at school. Till now, relatively little attention has been paid to health and sexuality and family education in Lithuanian schools. To provide students with knowledge of the emotional, social, biological aspects of sexuality, to develop skills and values that will later help the student develop harmonious, harmonious relationships with those around them, care for his own and others’ health and wellbeing, health, sex education and family preparation education must be purposeful. [From the publication]

DOI:
10.15823/sm.2019.96.3
ISSN:
2424-3949; 1392-1401
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/87622
Updated:
2021-03-21 13:22:20
Metrics:
Views: 40    Downloads: 3
Export: