Lietuviai DP stovyklose Vokietijoje, 1945-1951

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuviai DP stovyklose Vokietijoje, 1945-1951
Publication Data:
Vilnius : Versus aureus, 2012
Pages:
607 p.
Notes:
Bibliografija ir rodyklės.
Contents:
Autoriaus žodis — Įvadas — Lietuvių emigracijos bangos — Rūpinimasis savo praeitimi: šaltiniai ir literatūra — Pakeliui į nežinią — Pabėgėlių problema XX amžiuje — Didysis 1944 metų lietuvių bėgimas — Vokietija 1945–1949 metais — Vakarų sąjungininkų globoje — Pokario pabėgėlių klausimas ir pastangos jį išspręstiL karinės valdžios ir UNRRA veikla — DP įvaizdis — Sovietų ir lenkų DP grąžinimas — Pabaltiečiai DP ir repatriacijos pastangos — Laisvi, bet nelaimingi: lietuviai DP stovyklose. Socialinė struktūra ir gyvenimo aplinkybės. Bendrosios lietuvių pabėgėlių organizacijos kūrimas: Lietuvių tremtinių bendruomenė (LTB). Kova su negerovėmis: nusikaltimai, bausmės ir teismai. Lengvinti sunkią tremtinio dalią: Lietuvos Raudonasis Kryžius. Lietuvių švietimas tremtyje. Darželiai. Mokyklos. Kursai. Profesinis lavinimas. Švietimo ir auklėjimo problemos. Rūpestis ateitimi. Ideologinės moksleivių organizacijos: skautai ir ateitininkai. Tremtinių kultūrinė veikla. Dailė. Muzika. Operos ir baleto teatras. Ansambliai. Dramos teatras. Literatūra Mokslas ir mokslo įstaigos. Doktorantai. Studentai. Pabaltijo universitetas. UNRRA universitetas. Tremtinių spauda. Bažnytinis religinis gyvenimas: Evangelikų. Katalikų. Lietuviai DP civilinėje gvardijoje — Politinis lietuvių gyvenimas tremtyje. Lietuvos pasiuntinybės Berlyne likimas Lietuvos valstybės nepriklausomybei žlugus.Lietuvos diplomatinė tarnyba (LDT) išeivijoje: esmė, sudėtis, tarptautinis pripažinimas. Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas (VLIK): esmė, susikūrimas, sudėtis. VLIK veikla Vokietijoje ir jį sudarančių grupių santykiai. VLIK sandara ir organai. VLIK veikla. Santykiai su lenkais. Santykiai su žydais. Krašto atkūrimo reikalai. Asmens dokumentai. Kontaktai su vokiečių įstaigomis. Pastangos sudaryti bendrą politinę vadovybe išeivijoje — IRO globoje — IRO steigimas ir pabėgėlių įkurdinimo pastangos. Pabėgėlių teisinė padėtis, tautiniai komitetai. Lietuviai ir jų įkurdinimas — Didysis tremtinių kraustymasis iš Vokietijos. Didžioji Britanija, Belgija, Prancūzija, Olandija, Pietų Amerika, Australija, Kanada, JAV, emigracinės komisijos, emigracinės stovyklos — Lietuviai kitose kaimyninėse šalyse. Austrija, Šveicarija, Italija, Danija, Švedija, Norvegija, Suomija — Bendrosios lietuvių pabėgėlių organizacijos kūrimas: Pasaulio lietuvių bendruomenė (PLB) — Vokiečių globoje — Likusieji Vokietijoje ir jų materialinė padėtis — Likusiųjų Vokietijoje teisinė padėtis — Baigiamosios pastabos — Sutrumpinimai — Naudotos literatūros sąrašas — Priedai — Zusammenfassung — Asmenvardžių rodyklė — Vietovardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Austrija; Karo pabėgėliai; Lietuvių emigracija; Lietuvių pabėgėlių stovyklos; Pabėgėlių šalpa; Perkeltųjų asmenų (DP) stovyklos Vokietijoje; Skandinavija; Vokietija; Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas (VLIK)
EN
Austria; Displaced Persons (DP) camps in Germany; Displaced persons education; Germany; Lithuanian emigration; Lithuanian refugees camps; Refugee relief; Scandinavia; The Supreme Committee for the Liberation of Lithuania (VLIK); War refugees
Reviews:
Summary / Abstract:

LTAntrasis pasaulinis karas niokojo ne tik Europą, jis skaudžiai paveikė ir lietuvių visuomenę - daugelis pasklido po platųjį pasaulį. Knygos autorius Vincas Bartusevičius dėmesį sutelkia į daugiau nei 80 000 Lietuvos gyventojų, kurie, karui pasibaigus, atsidūrė Vakarų sąjungininkų kontroliuojamose Vokietijos ir Austrijos zonose ir buvo kompaktiškai apgyvendinti stovyklose. Tokiomis sąlygomis jie atkūrė savotišką kultūrinę autonomiją: savo švietimą, spaudą, visuomenines, profesines ir politines organizacijas, politines partijas ir jų junginius. Toks gyvenimas ilgai netruko, vos keletą metų. Kaip tik šitas sudėtingas laikotarpis ir gvildenamas pasitelkiant gausią archyvinę medžiagą, įvairius literatūros šaltinius.

ENWorld War II not only ravaged the Europe, but also had a painful effect on Lithuanian society – many of the people spread around the world. The author of the book, Vincas Bartusevičius, focuses on more than 80,000 Lithuanian residents, who after the war ended up in Germany and Austria controlled by Western allies and were compactly accommodated in camps. Under such conditions, they recreated certain cultural autonomy: education, press, public, professional and political organisations, political parties and their unions. Such life did not last long, just for a few years. This complicated period is analysed based on abundant archive material and different literary sources.

ISBN:
9789955343752
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47329
Updated:
2020-05-22 20:27:47
Metrics:
Views: 32    Downloads: 2
Export: