Bendruomenės kūrimo gimnazijoje problemos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bendruomenės kūrimo gimnazijoje problemos
Alternative Title:
Problems of creating community in gymnasium
In the Journal:
Pedagogika. 2002, 60, p. 88-93
Keywords:
LT
Mokykla / School; Politinė ideologija / Political ideology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama paskutiniajame dešimtmetyje įvairių socialinių mokslų itin aktualizuoto bendruomeniškumo raiška Lietuvos gimnazijose. Tyrimo objektas – dabartinių Lietuvos gimnazijų bendruomenių padėtis ir kūrimosi problemos. Tiriant buvo naudotasi literatūros ir dokumentų analize, anketine apklausa, stebėjimu, pokalbiu. Analizuojami formalūs gimnazijų dokumentai, pabrėžiantys bendruomenės stiprinimo svarbą, ir bendruomenės kūrimo kryptys bei idėjų įgyvendinimo problemos, moksleivių ir pedagogų bendravimas ir bendradarbiavimas, moksleivių mokymasis kartu, mokymasis vienų iš kitų ir vienas kito mokymas, bendri kelių moksleivių ir jų grupių darbai bei pan. ugdymo proceso momentai gimnazijose. Pedagogų ir moksleivių gerų tarpusavio santykių sąlygų vertinimai yra panašūs. Abiejų respondentų grupių nuomone, itin svarbūs ugdymo proceso veiksniai yra pedagogų bendravimo su moksleiviais būdas, teikiamų žinių kokybė, moksleivių žinios ir jų charakterio savybės. Mikroklimatas gimnazijose yra nestabiliai teigiamas, tačiau yra ir tokių mokyklų, kuriose jis yra beveik kritiškas. Moksleivių atsakymai rodo, kad jie yra pasirengę gyventi šalia „kitokių“, socialinėmis savybėmis išsiskiriančių žmonių (šiuo atveju bendramokslių). Moksleiviai daugiau vertina asmenines savybes (protą, draugiškumą), o kiti išskirtinumai (pavyzdžiui, tautybė) jiems neatrodo tokie svarbūs. Pasitvirtino prielaida, kad tėvų dalyvavimas mokyklos bendruomenės veikloje dažniausiai apsiriboja lankymusi tėvų susirinkimuose ir materialine pagalba.Reikšminiai žodžiai: Mokyklos bendruomenė; Bendruomeniškumas; Gimnazijos psichologinis mikroklimatas; School community; Sociality; Psychological microclimate at gymnasium.

ENThe article deals with the expression of sociality in the Lithuanian gymnasiums that has been considered to be topical by various social sciences over the last decade. The object of the research is the status and problems related with creation of communities in nowadays Lithuanian gymnasiums. The research was based on the analysis of literature and documents, questionnaire survey, observation and interview. The research included the analysis of formal gymnasiums’ documents stressing the importance of creating communities as well as directions of creating communities and problems of implementing the ideas, cooperation of pupils and pedagogues, pupils’ learning together, learning from each other and teaching each other, joint projects of a few pupils or of a group and other similar aspects of the educational process of the gymnasiums. Assessments of the conditions for good mutual relations between pupils and pedagogues are similar. In the opinion of both respondents’ groups, especially important factors of the educational process include the way of cooperation between pupils and pedagogues, quality of provided knowledge, pupils’ knowledge and their character qualities. Microclimate in gymnasiums is unstably positive, though there are schools where the microclimate is almost critical. The pupils’ answers show that they are ready to live alongside “different” people who possess different social qualities (in this case - contemporaries). Pupils appreciate personal qualities (intelligence, friendliness), whereas other onenesses (for example, nationality) do not seem to be that important. The assumption that parents’ participation in the school community activities most often is limited to attending parents’ meetings and material aid was proved.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8603
Updated:
2018-12-20 22:55:23
Metrics:
Views: 43    Downloads: 7
Export: