Aspects of learning singleness among gymnasium students

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Aspects of learning singleness among gymnasium students
In the Book:
Bildungs- und Kulturmanagement. Frankfurt, M.: Lang, 2008. P. 365-377. (Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft ; Bd. 15)
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Edukacinis procesas; Gimnazija; Individualizuotas mokymas ir mokymaisis; Mokiniai; Mokymosi intensyvumas; Mokymosi krūvis; Mokymosi motyvacija; Mokymosi motyvai; Mokymosi reikalavimai; Mokytojai; Gymnasium; Individualized teaching and learning; Learning intensiveness; Learning load; Learning load, educational process, learning requirements; Learning motivation; Lithuania; Students; Teachers.
Keywords:
LT
Gimnazijos; Individualizuotas mokymas ir mokymaisis; Mokiniai / School students; Mokytojai. Pedagogai / Teachers. Pedagogues; Ugdymas / Education.
EN
Gymnasium; Individualized teaching and learning; Learning intensiveness; Learning load; Learning load, educational process, learning requirements; Learning motivation.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas mokinių mokymo ir mokymosi aspektas Lietuvos gimnazijose. Per pastaruosius dvylika metų šis aspektas ypač aktualizuotas įvairiuose socialiniuose moksluose: analizuojami oficialūs gimnazijos dokumentai, kuriuose pabrėžiama mokymo (mokymosi) proceso stiprinimo svarba, taip pat naujo mokyklos stiliaus kūrimo tendencijos ir idėjų įgyvendinimo problemos. Straipsnyje nagrinėjami gimnazijos pasirengimo ir veiklos ypatumai kaip išskirtinis švietimo reformos reiškinys, aktyvi ir konstruktyvi jėga, daranti didelį poveikį reformos eigai, kelianti visuomenės susidomėjimą, atspindinti visuomenės vertybes ir skatinanti jas atspindėti. Tyrimo tikslas – išanalizuoti dabartinių Lietuvos gimnazijos mokinių motyvacijos, intensyvumo ir mokymosi susidomėjimo aspektus. Taikyti šie tyrimo metodai: dokumentų ir mokslinės literatūros analizė, anketinė apklausa, stebėjimas, pokalbis ir diskusija, patirties apibendrinimas. Tyrime dalyvavo 1386 respondentų: 860 studentų, 350 mokytojų, 157 Lietuvos ir 19 Vakarų švietimo ekspertų. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad regionų studentai labiau orientuojasi į žinias, taip pat netiesiogiai studijuoja aukštojoje mokykloje. Dalis gimnazijos mokinių mokosi dėl įvertinimo. Kas penktas mokinys papildomai mokosi 4-5 val., siekiant atlikti namų darbus. Todėl gimnazijoje kenčia papildomo ugdymo veiksmingumas – tam nepakanka laiko. Regionų mokiniai aktyviau dalyvauja nacionaliniuose ir tarptautiniuose konkursuose.

ENThe aspect of pupils' teaching and learning in Lithuanian gymnasiums is discussed in the article. This aspect has been made particularly relevant in various social sciences over the last twelve years. Official documents of a gymnasium are analyzed, and they emphasize the importance of strengthening teaching, learning processes and trends in the creation of a new school style and the implementation of ideas. The article analyses the peculiarities of the gymnasium's preparation and activities as exceptional phenomenon of an educational reform and an active and constructive force that has a significant impact on the course of the reform, which raises public interest, reflects the values ​​of the society and encourages them to be reflected. The purpose of the study is to analyse the motivation, intensity and interest of learning of current students in Lithuanian gymnasiums. The following research methods were applied: analysis of documents and scientific literature, a questionnaire, observation, an interview and a discussion, a generalization of experience. The survey involved 1386 respondents: 860 students, 350 teachers, 157 Lithuanian and 19 western education experts. The results of the research revealed that students who live in regions are more knowledge oriented and are indirectly studying at a higher education institution. Part of the gymnasium students are studying only for the grade. Every fifth pupil learns for additional 4-5 hours to complete homework. Therefore, the efficiency of extracurricular education suffers in gymnasiums because there is not enough time. Pupils from regions are more involved in national and international competitions.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/46584
Updated:
2019-03-13 19:57:25
Metrics:
Views: 15
Export: