Pažvelgus į Mikalojaus Daukšos „Katekizmo“ (1595) ir jo lenkiškojo originalo tekstų neatitikimus

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pažvelgus į Mikalojaus Daukšos „Katekizmo“ (1595) ir jo lenkiškojo originalo tekstų neatitikimus
Alternative Title:
Investigating inconsistencies between Mikalojus Daukša’s Catechism (1595) and its Polish original
In the Journal:
Vertimo studijos. 2018, t. 11, p. 31-48
Keywords:
LT
Dekalogo formuluotės; Gyvumo hierarchija; Katekizmai; Neatitikimai ir intarpai vertime; Sinonimija; Teologinės nuostatos.
EN
Animacy hierarchy; Catechisms; Inconsistencies and insertions in translation; Phrases of Decalogue; Synonymy; Theological propositions.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas pirmosios lietuviškos katalikiškos knygos – Mikalojaus Daukšos „Katekizmo“ (DK, 1595) – neatitikimų lenkiškajam originalui pobūdis ir šių neatitikimų atsiradimą nulėmusios priežastys. Teksto kilmės požiūriu DK sudaro du skirtingų autorių kūriniai: „KATHECHISMAS“ ir „Trumpas Budas Paſiſákimo“. Lyginant lietuviškus šio konvoliuto knygų tekstus su lenkiškuoju originalu nesunku pastebėti, kad DK (ypač pirmojoje dalyje – „Kathechisme“) esama daug lenkiškojo originalo neatitinkančių teksto intarpų. Šių tekstų sugretinimo analizė leidžia Daukšą apibūdinti kaip autorių, kuriam buvo labai svarbi diskurso logika, tvarka ir skambesys. Neatitikimų visuma rodo vertėjo pastangas pateikti skaitytojui kuo suprantamesnį ir rišlesnį tekstą ir atskleidžia atidų vertėjo požiūrį į teologinių nuostatų formuluotes. Ypač įdomi „Kathechisme“ pateikiamų Dekalogo prisakymų atitikimų ir neatitikimų lenkiškojo originalo modeliui sankloda. Sugretinus nuo lenkiškojo originalo leksinėmis detalėmis ar ištisomis frazėmis besiskiriančias DK Dekalogo prisakymų formuluotes su Mažvydo (1547) bei Vilento (1579) parengtuose katekizmuose esančiomis atsiskleidžia pagalbinis pastarųjų šaltinių vaidmuo ir pamatinių tikybinių frazių formulavimo perimamumas. [Iš leidinio]

ENThe article discusses the inconsistencies between the first Lithuanian Catholic book, Mikalojus Daukša’s "Catechism" (DK, 1595), and its Polish original, and the reasons that caused these inconsistencies. From the perspective of the text’s origin, DK consists of two works of a different type and different authorship: "KATHECHISMAS" and "Trumpas Budas Paſiſákimo". When comparing the Lithuanian texts of the books comprising this so called ‘convolute’ and the Polish original, it is not difficult to notice that DK (in particular its first part, "Kathechismas") contains a number of insertions that do not appear in the Polish original. The analytic comparison between the texts and their originals enables us to describe Daukša as an author who was highly concerned with the logic, order and sound of the discourse. The entirety of the inconsistencies shows the translator’s efforts to render as understandable and coherent a text to the reader as possible and reveals the translator’s careful attention to the wording of theological propositions. The situation of coincidences and inconsistencies between the Decalogue presented in "Kathechismas" and the model of the Polish original is especially interesting. After the wording of the Decalogue presented in DK, which differs from the Polish original in lexical details or entire phrases, is compared with the Decalogue presented in the catechisms by Mažvydas (1547) and Vilentas (1579), an auxiliary role of those sources reveals in Daukša’s choice of the Decalogue’s sentence structure, certain phrases or individual lexical units. [From the publication]

DOI:
10.15388/VertStud.2018.3
ISSN:
2029-7033
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/82178
Updated:
2022-02-10 17:17:29
Metrics:
Views: 13    Downloads: 7
Export: