Žemaičių Kalvarijos dominikonų bibliotekos autoriai ir knygos 1820 metais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žemaičių Kalvarijos dominikonų bibliotekos autoriai ir knygos 1820 metais
Alternative Title:
Authors and Books in the School Library of the Dominican Monastery in Žemaičių Kalvarija in 1820
In the Journal:
Knygotyra. 2000, t. 36, p. 290-309
Keywords:
LT
Bubiai; Kalvarija; Palėvenė; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Žemaičių Kalvarija; Lietuva (Lithuania); Bibliotekos / Libraries; Knygos / Books; Rankraščiai / Manuscripts; Vienuolijos / Monasteries.
Summary / Abstract:

LTŠios publikacijos tikslas – atskleisti vienuoliškąjį Lietuvos literatūrinio gyvenimo panoramos fragmentą, parodyti, kokios knygos supo Žemaičių Kalvarijos dominikonų mokykloje besimokiusius Motiejų Valančių, Simoną Daukantą, Juozą Čiuldą, Joną Chrizostomą Gintilą, Joną Kurmavičių, Juozapą Simforijoną Mielešką, Vincentą Juzumą, Antaną Sivicką, Kajetoną Nezabitauską ir daugelį kitų lituanistinio sąjūdžio ir bręstančio tautinio atgimimo dalyvių. Žemaičių Kalvarijos vienuolyno, įsteigto 1637 m. žemaičių vyskupo Jurgio Tiškevičiaus iniciatyva, biblioteka, palyginti su kitomis dominikonų vienuolijos bibliotekomis, buvo vidutinio dydžio. Pagal čia publikuojamą sąrašą joje, kartu su bažnyčios knygomis ir rankraščiais, buvo 348 tomai. Net 289 knygos, t. y. 83 proc. viso skaičiaus, aprašytos pateikiant leidimo vietą ir datą. Knygų leidybinė geografija labai plati, paminėti 45 miestai, tarp kurių pirmauja Vilnius (86 knygos), Kelnas (41 knyga), Varšuva (33), Krokuva (23), Antverpenas (12). Šiuo požiūriu Žemaičių Kalvarijos bibliotekos fondas beveik nesiskyrė nuo Palėvenės, Paparčių ir Skapiškio dominikonų vienuolynų knygų rinkinių. Publikuojamas šaltinis Švietimo epochos kultūros paminklas, atskleidžiantis anuomet įtakingos dvasininkijos vertybines orientacijas ir mentalitetą. Kaip byloja vienuolyno kronika, 1842 m.biblioteka sudegė todėl šis knygų sąrašas laikytinas vieninteliu knygos kultūrą Žemaičių Kalvarijos vienuolyne liudijančiu paminklu. Publikuojamame bibliografiniame šaltinyje – vizitacijos akte – pateikta bibliotekos fondo aprašymo struktūra, atspindinti to meto vienuoliškosios bibliotekininkystės ir bibliografinio darbo sampratą ir praktinį pritaikymą.Reikšminiai žodžiai: Žemaičių Kalvarija; Dominikonai; Bibliotekos; Vienuolijos; Knygos; Rankraščiai; Rinkiniai.

ENThe goal of this publication is to reveal a fragment of the literary life of a Lithuanian monastery, and show the kind of books that surrounded students like Motiejus Valančius and Simonas Daukantas and many other members of the Lithuanian language movement and maturing national revival in the school of the Dominican monastery in Žemaičių Kalvarija. The library of the Žemaičių Kalvarija monastery, established in 1637, was of average size in comparison to other libraries of Dominican monasteries. There were 348 volumes along with church books and manuscripts, according to the list published here. 289 books were listed with a place and date of publishing. The publishing geography of the books was broad. There were 45 cities mentioned, with Vilnius (86 books), Cologne (41 books) and Warsaw (33) taking leading positions. The library of Žemaičių Kalvarija was almost the same as collections of Dominican monasteries of Palėvenė, Paparčiai, and Skapiškis. The source being published here is a monument to a period of education culture, which reveals the orientation of values and mentality of the influential clergy of the time. As the annals of the monastery show, the library burned down in 1842, which is why this list of books is considered the only monument attesting to the book culture in the monastery of Žemaičių Kalvarija. The structure of the description of what the library possessed is provided in the bibliographical source published here, the canonical visitation act, reflecting the understanding of library science and bibliographical work and its practical adaptation.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7701
Updated:
2018-12-17 10:41:22
Metrics:
Views: 22    Downloads: 3
Export: