Žemaičių vyskupijos parapijų bibliotekos 1675-1677 m.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žemaičių vyskupijos parapijų bibliotekos 1675-1677 m
Alternative Title:
Parish libraries in the Samogitian diocese in 1675-1677
In the Journal:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Žemaičių vyskupija; Vyskupijos; Parapijos; Bibliotekos; Vizitacijos; Varniai.
Keywords:
LT
Bibliotekos / Libraries; Mokslo šaltiniai / Sources of science; Parapijos; Varniai; Vyskupijos; Žemaičių vyskupija.
Summary / Abstract:

LTIšnagrinėjus Žemaičių vyskupijos 1675–1677 m. vizitacijos aktų medžiagą, saugomą Kauno Arkivyskupijos kurijos archyve, pastebėta, jog vizitacijos metu sudarytuose bažnytinių daiktų inventoriuose buvo išskirta, kokias knygas turėjo parapija ir kokia tų knygų būklė. Po kiekvienos parapijos vizitacijos sudarytuose decreta reformationis pažymėta, kaip reikia pagerinti knygų būklę, kokias trūkstamas knygas įsigyti. Remdamiesi Varnių katedros ir 46 parapinių bažnyčių inventorių apie knygas, sudarytų vizitacijos metu, medžiaga, nustatėme knygų skaičių ir pobūdį XVII a. II pusės Žemaitijos parapijose. Pagrindinės išvados buvo, jog Žemaičių vyskupijos bibliotekos negausios, vidutiniškai turėjo 8 knygas, didžiausios buvo Varniuose (21 knyga) ir Salantuose (32 knygos). Parapijų klebonai paprastai įsigydavo tik pagrindines liturgijai ir sielovadai reikalingas knygas – mišiolus, agendas ir choro knygas, kurių būdavo visose parapijose. Krikšto ir santuokų registracijos knygos buvo tik pusėje parapijų. Daugiau nei trečdalis knygų buvo senos ir reikalingos restauracijos. Lietuviškų knygų negausu (tik prie 5 knygų buvo pažymėta, kad jos lietuviškos arba žemaitiškos), populiariausia – J. Jaknavičiaus “Lenkiškos ir lietuviškos evangelijos”. XVII a. antrosios pusės Žemaičių vyskupijos parapijų knygų rinkinėlių dydis, turinys bei būklė iš esmės priklausė nuo parapijos turtingumo ir jos klebono prioritetų. [Iš leidinio]

ENAnalysis of materials of visits of the Samogitian Diocese in 1675-1677 kept in the archives of Kaunas Archdiocese has shown that inventories of church belongings compiled during visits set out what books the parish had and of what condition they were. Decreta reformationis compiled after each visit to the parish indicates how the condition of books needs to be improved and what missing books need to be purchased. Using materials of book inventories of Varniai Cathedral and 46 parish churches compiled during visits, we established the number and nature of books in Samogitian parishes of the second half of the 17th century. The main conclusions were that libraries of the Samogitian Diocese were not abundant and had the average of 8 books: the largest ones were in Varniai (21 books) and Salantai (32 books). Parish priests usually purchased only books needed for the mass and church work – missals, agendas and chorus books available at all parishes. Registration books of baptising and marriages were only at half of parishes. More than one third of books were old and required renovation. Lithuanian books were few (only 5 books were marked as Lithuanian or Samogitian) with the most popular one being Polish and Lithuanian Gospels by Jaknavičius. The size, contents and condition of book collections of the Samogitian Diocese parishes of the second half of the 17th century essentially depended on richness of the parish and priorities of its priests.

ISSN:
1392-0499
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1205
Updated:
2018-12-17 11:33:50
Metrics:
Views: 67    Downloads: 12
Export: