Socialinis darbas pirminėje psichikos sveikatos priežiūros institucijoje : paslaugų kokybės aspektas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinis darbas pirminėje psichikos sveikatos priežiūros institucijoje: paslaugų kokybės aspektas
Alternative Title:
Social work in primary mental health care institution: the quality of services aspect
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2011, t. 10, Nr. 2, p. 279-288
Keywords:
LT
Prekės ir paslaugos / Goods and services; Socialinis darbas / Social work; Sveikatos priežiūra / Health care; Vartotojai / Consumers.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama išryškinti socialinio darbuotojo teikiamų paslaugų (užimtumo ir darbinės veiklos, informavimo, konsultavimo ir mokymo) psichikos sveikatos sutrikimus turintiems klientams kokybės aspektus, remiantis paslaugų vartotojų ir teikėjų požiūriais. Vadovautasi vertinimo kriterijais: paslaugos prieinamumas (informavimas apie teikiamas paslaugas, paslaugų teikimo erdvė ir pasiūla, įstaigos artumas), komunikabilumas (bendravimas paslaugų vartotojui suprantama kalba, asmens išklausymas ir supratimas), kompetentingumas (paslaugų teikėjų gebėjimai, darbuotojų ištekliai) (Bagdonienė, Hopenienė, 2004). Atliktas lokalus tyrimas, taikant apklausos ir interviu metodus. Tyrime dalyvavo 50 respondentų (tai klientai, turintys šizofreninio spektro sutrikimus) ir 5 informantai – socialiniai darbuotojai, dirbantys pirminės psichikos sveikatos priežiūros institucijose. Tyrimo problema apima klausimus: Kokios priežastys veikia psichikos sveikatos priežiūros klientų pasitenkinimą socialinio darbuotojo paslaugomis? Kokias paslaugų kokybės gerinimo perspektyvas pripažįsta socialiniai darbuotojai? Psichikos sveikatos priežiūros klientų pasitenkinimą socialinio darbuotojo paslaugomis veikia jų dalyvavimas psichosocialinės reabilitacijos užimtumo veiklose.Klientai palankiai vertina užimtumo paslaugų pasiūlą ir formas, neformalų socialinių darbuotojų bendravimą, teikiant mokymo ir konsultavimo paslaugas, tačiau pažymi informacijos apie socialinių darbuotojų teikiamas paslaugas psichikos sveikatos priežiūros institucijoje sklaidos ir paslaugų pasiekiamumo, ypač kaimo gyventojams, ribotumus. Pasitenkinimas darbinio užimtumo paslaugomis yra menkai išreikštas. Socialiniai darbuotojai teikiamų paslaugų kokybės gerinimo perspektyvas sieja su kitų pagalbos specialistų palaikymu, užimtumo veiklų psichikos sveikatos priežiūros institucijoje ir renginių ar priemonių už jos ribų (bendruomenėje) pasiūla klientams, atitinkančia įvairius jų poreikius, inicijuojant ir įgyvendinant projektus. Tačiau paslaugų plėtros ir tobulinimo sunkumus sieja su ribotais materialiniais ir darbuotojų ištekliais, darbo organizaciniais sunkumais ir kompetencijos, įgyvendinant specifines užimtumo veiklas, stoka. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Klientų pasitenkinimas; Paslaugų; Paslaugų kokybė; Paslaugų vartotojas, paslaugų kokybė; Socialinis darbas psichikos sveikatos priežiūroje; Vartotojas; Clients; Clients satisfaction; Quality of service; Satisfaction; Service user; Social work in mental health care; Work in mental health care.

EN[...] Survey object - social worker services in primary mental health care. The main problem of the survey includes these questions: What are the reasons that influence client satisfaction of social worker services in primary mental health care institutions? What kind of service quality improvement perspectives do social workers recognize? The results of the survey were analyzed and they revealed that clients' satisfaction about mental health care is affected by participation in attending activities of psychosocial rehabilitation and variety of occupation forms and its offers, informal cooperation between social workers providing educational and consulting services. Clients are positive towards the contents and forms of employment services, informal communication with social workers while providing educational and consulting services, however, clients' social participation is obstructed by limited information about social work services in mental health care institution, difficulties getting social services, especially in the countryside. Satisfaction with services of working activities is poorly expressed. Social workers relate quality prospects for improvement of given social services with offers of occupation activities in the institution and events or means outside for the clients that correspond to their various needs while initiating and implementing projects. However, the difficulties of service development and improvement are linked to limited staff resources and material facilities, labor organizational difficulties and absence of competence implementing various occupation services. [From the publication]

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30726
Updated:
2018-12-17 13:01:38
Metrics:
Views: 69    Downloads: 32
Export: