Estetologijos įžvalgos : estetologija ir dvasingumas: pajauta, prasmė ir egzistencialai asmens dvasinių galių kontekste

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Estetologijos įžvalgos: estetologija ir dvasingumas: pajauta, prasmė ir egzistencialai asmens dvasinių galių kontekste
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2016.
Pages:
337 p
Notes:
Bibliografija prie skyrių. Reikšminiai žodžiai: Vydūnas, antroposofija, teosofija, etika, estetika; Vydūnas, Anthroposophy, Theosophy, Ethics, Aesthetics.
Contents:
Keli žodžiai apie profesoriaus Juozo Mureikos estetologiją / Algirdas Gaižutis — Pratarmė — Pajausti mintį ir pamąstyti jausmą: Juozo Mureikos estetologijos projektas / Naglis Kardelis — Kodėl turime gilintis į ugdymo dvasingumą ir su tuo susijusias problemas? — Kaip rasti perspektyvų kelią teorinės minties pastangoms? — Kuo svarbi filosofinė antropologija? — Estetologija atveria semantinį mąstysenos posūkį — Ugdymo dialogiškumas — Subjektyvumas – dvasingumo filosofinės išraiškos apibūdinimas — Pajauta kaip dvasinė galia – ugdymo procesų alfa ir omega. Egzistencialai — Dvasinių įvykių reikšmė ugdymo ir ugdymosi procese — Vietoj išvadų — Dvasingumas ir prasmė — Pajauta, prasmė, reikšmė, supratimas ir dvasingumas dvasinių galių kontekste. Estetologijos projektas ir nauja humanitarikos vizija — Egzistencialijų trajektorijos ir teritorijos — Estetologija – mėginimas išslaptinti pajautos reikšmes — Intuityvų supratimą lemiančios socialinės konvencijos — Dvasingumas Lietuvoje. „Čia ir dabar“ požiūris iš praeities ir ateities perspektyvos — Vilčių ilgesys: valia pajausti, suprasti ir veikti dėl žmoniškumo — Dvasingumo sampratos keblumai: dvasia, siela, sąmonė ir savimonė kaip Aš problema — Pajautos būdai – prasmių ir dvasingumo šaltiniai — Somatinis pajautų būdas arba kodėl nekorektiškas jausmų ir proto priešpriešinimas — Emocinių būsenų ir jausmų išgyvenimo būdas — Kaip steigiamos prasmės iš teorinių įžvalgų — Estetologija glaustai, arba naujo humanitarinio mokslo kontūrai — Įvadas — Termino etimologija — Estetikos ir estetologijos probleminiai laukai — Pajautos konceptas istorinėje ir teorinėje erdvėje — Idėjų pumpurai ir ūgliai — Homo aestheticus modernizmo ir postmodernizmo epochose — Estetinės veiklos tyrinėjimų ir interpretacijų problemiškumas —Tradicinės estetikos ir estetologijos skirties ir tapatumo keblumai —Tradicinės estetikos ir estetologijos skirties ir tapatumo keblumai — Prasmių steigtis pajautos būdais — Prasmė ir reikšmė — Pajautos būdai — Egzistencialija – temiškai ir logiškai apibrėžiama pajautų patirtis — Vietoj išvadų — Aplinkos samprata ir ugdymo dvasingumo kontekstai — Konteksto samprata. Jos instrumentinė paskirtis moksliniuose tyrinėjimuose ir filosofinėse interpretacijose — Konteksto sampratos visuotinumo bruožai ir metodologinio vartojimo ypatumai — Aplinkos samprata ir jos kontekstinė reikšmė aplinkos estetikoje — Gamtojauta – vienas gyvenamosios aplinkos įprasminimo ir sudvasinimo būdų — Gamtojauta – dvasingumo raiškos kontekstas — Laisvė ar laisvės simuliakras? — Formalus lygiateisiškumas ar reali diskriminacija? — Tautiškumas ir pilietiškumas: alternatyva ar integracija? — Apibendrinimas — Teorinė ir praktinė estetologijos taikomoji reikšmė, jos atvertis – paskata ir erdvė diskusijoms — Medžiaga, skirta estetikos ir kultūros istorijai — Meninis ugdymas estetologijos požiūriu (svarbiausi filosofinio pobūdžio principai arba tezės naujam kontekstui konstruoti) — Kolektyvinės monografijos „Individo tapatumas: tarp tradicijos ir inovacijų“ (sud. ir atsak. redaktorė prof. dr. Jūratė Morkūnienė. Mykolo Romerio universitetas, 2012) recenzija – Prof. habil. dr. Regimanto Gudelio mokslinės monografijos „Nuo dainų dienos iki tautos šventės“ recenzija — Estetikos enciklopediją išleidus / Juozas Mureika — Nedūžtančios vertybės dūžtančiame gyvenime / Juozas Mureika, Grasilda Blažienė — Žinių radijo žurnalistės Ingridos Stankevičienės interviu su prof. habil. dr. Juozu Mureika apie verslininko Augustino Rakausko knygą „Globali jausmo proto dvasia“ —Recenzijos ir atsiliepimai apie profesoriaus Juozo Mureikos mokslinę kūrybą — Įvairėjantys dvasingumo metmenys, arba estetologijos link / Vytautas Martinkus — Apie grožį visur esantį / Bronislovas Kuzmickas — Estetologija edukacinių paradigmų virsmo kontekste / Jonas Kievišas — Pajautos koncepto link / Vytautas Martinkus — Pajautos samprata ir sandara / Laima Monginaitė — Summary — Apie autorių.
Keywords:
LT
Etika / Ethics; Filosofija / Philosophy.
EN
Vydūnas, Anthroposophy, Theosophy, Ethics, Aesthetics.
Reviews:
Recenzija leidinyje Soter. 2016, 57 (85), p. 89-94
Summary / Abstract:

LTMonografijoje aptariama naujas humanitarinis mokslas - estetologija - ir jo filosofinės prieigos. Žvelgiant tarpdiscipliniškai, analizuojami ir interpretuojami estetologijos pradmenys, atskleidžiama jų taikomoji reikšmė ir estetinė dvasingumo logika. Tyrimas atliktas trimis analizės vektoriais: pirmasis yra nukreiptas į gelminę pajautos, kaip ikikalbinio prasmių steigties šaltinio, prigimtį, antrasis - į prasmės steigtį veikiant pajautai, šios steigties galimybės sąlygas ir būdus, trečiasis - į egzistencialus, atveriančius pajautomis įgyjamą ir žodžiais bei sąvokomis išreiškiamą pajaustos patirties įvairovę. Monografija yra aktuali sprendžiant asmenybės tobulėjimo, ugdymo ir ugdymosi, pajautos ir mąstymo sąsajų problemas įvairiuose kontekstuose. Ji bus naudinga mokslo darbuotojams, dėstytojams ir mokytojams, moksleiviams ir studentams, tėvams ir politikams, visiems, kuriems rūpi esminiai žmogaus kūrybiškumo, dvasinio tapatumo, saviugdos ir dvasingumo sklaidos klausimai.

ENThe monograph deals with a new subject of humanities, aesthetology and its philosophical approaches. It examines and interprets the basics of the aesthetology, reveals its applied significance and aesthetic logic of spirituality in the interdisciplinary context. The research has been carried out following three analytical directions: the first focuses on the intrinsic nature of senses as the source of pre-speech meaning assignment; the second is concerned with the assignment of meaning under functioning of senses, and conditions and means of this assignment possibility; and the third deals with existentials revealing the diversity of the experience gained through senses and expressed in words and notions. The study is relevant in dealing with the issues of personal development, education and self- education, and the relationship between senses and thinking in different contexts. The monograph will be useful for the academic community, educators, students, parents, and politicians, all those who are concerned with the essential issues of human creativity, spiritual identity, self-education and spiritual dissemination.

ISBN:
9786094710421
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/70290
Updated:
2021-02-26 15:38:46
Metrics:
Views: 34
Export: