Šviesos-spalvų pajautos matmenys

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šviesos-spalvų pajautos matmenys
Alternative Title:
Light-colour sense dimensions
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2015, t. 26, Nr. 3, p. 184-192
Keywords:
LT
Pajauta; Šviesos-spalvų fenomenas; Paradigma; Matmuo; Sakralumas.
EN
Sense; Light–colour phenomenon; Paradigm; Dimension; Sacrality.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje refleksuojami šviesos-spalvų fenomenai, veikiantys ikiracionaliose žmogaus patirtyse, ieškoma jų esminių požymių. Šviesos-spalvų potyriai atskleidžiami pasitelkus pajautos paradigmą ir fenomenologines intuicijas: tiesioginę-gyvenimo ir eidetinę esmes. Unikali šviesos-spalvų pajauta siejama su dvasinėmis žmogaus gelmėmis, sąmonės nušviečiamu lauku, transcendencijos sklaida, kūrybinėmis jėgomis bei grožio ir sakralumo matmenų atsivėrimu. Pajautai suteikiamas metakategorijos statusas ir integrali savybė apimti visą didžiulį žmogiškų tiesioginių patirčių kontinuumą. Straipsnyje analizuojama M. Heideggerio pajausties samprata, J. Mureikos pajautos konceptas, pateikiami pajautos struktūros lygmenys. Šviesos-spalvų pajauta nusakoma: sąmonės šviesa – kūryba – meilė – grožis – pilnatvė – sakralumas. Ieškant šviesos-spalvų pajautoje švarių duotybių aptinkamos pirminės pasaulio kokybės, stiprus grožio ir šventumos jausmas. Šviesos-spalvų sinkretinė patirtis priskiriama vienam iš pajautos modusų. Daromos išvados: daugiamatė pajautos sandara aprėpia pasąmoningas, sąmoningas ir viršsąmoningas dimensijas bei dalyvauja kuriant vertybes; šviesos-spalvų pajauta ryškiai skleidžiasi juslių, simbolių lygmeniu ir sakralumo pajautime; didžioji dalis šio patyrimo lieka neišsakyta. [Iš leidinio]

ENArticle reflects light–colour phenomena functioning in prerational human experiences and their essential characteristics are being sought. Light–colour experiences are revealed through the sense paradigm and phenomenological intuitions: direct-life and eidetic essences. The unique light–colour sense is associated with the spiritual depths of a human being, the field illuminated by consciousness, transcendence dissemination, creative forces and the openness of sacrality dimensions. The sense is granted the metacategory status and an integral feature to include all great continuum of direct human experiences. The article analyses M. Heidegger’s concept of sense, J. Mureika’s concept of sense and presents the levels of sense structure. The light–colour sense means the following: the light of consciousness – creation work – love – beauty – fullness – sacrality. While searching for clean givens in the light–colour sense, the original qualities of the world, a strong sense of beauty and holiness is found. The light–colour syncretic experience includes one of the sense modalities. The conclusion is as follows: the multidimensional structure of the sense covers subconscious, conscious and superconscious dimensions and participates in founding values; the light–colour sense vividly unfolds at the level of sensitive symbols and in the sense of sacrality; most of this experience remains unspoken. [From the publication]

ISSN:
0235-7186; 2424-4546
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/82333
Updated:
2021-03-07 12:48:09
Metrics:
Views: 87
Export: