Kauno dekanato parapinės mokyklos XVIII a. 9 dešimtmetyje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kauno dekanato parapinės mokyklos XVIII a. 9 dešimtmetyje
Alternative Title:
Parochial schools of Kaunas deanery in the 9th decade of the 18th century
In the Journal:
Kauno istorijos metraštis. 2015, 15, p. 249-266
Keywords:
LT
Edukacinė komisija; Ignotas Jokubas Masalskis; Kauno dekanatas; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Parapinė mokykla; Parapinės mokyklos.
EN
Commission of Education; Commission of National Education; Ignotas Jokubas Masalskis; Kaunas deanery; Parochial schools.
Summary / Abstract:

LTRemiantis 1782 m. vyskupo Ignoto Jokūbo Masalskio paliepimu atlikta Kauno dekanato vizitacija, straipsnyje pristatomas XVIII a. pabaigoje Kauno dekanato mokyklų tinklas. Parapinių mokyklų būklės ir veikimo aspektai atskleisti per fizinę ir materialinę jų padėtį, besimokančių asmenų kontingentą, mokytojų kompetenciją, išryškinta, kaip 1774 m. parapinių mokyklų įstatų vykdymas ir (arba) nevykdymas atsispindėjo Kauno dekanato parapinėse mokyklose. Vizitacijos medžiaga parodė, kad Kauno dekanato mokyklų būklė XVIII a. 9 dešimtmetyje buvo nevienoda: vienos mokyklos veikė, buvo gerai prižiūrimos, mokymui pastatyti atskiri pastatai, parapijiečių vaikus mokė tinkami daraktoriai. Kitose parapijose, nors ir nebuvo atskirų pastatų, mokyta klebonijoje ar vargonininko bute (negausiai susirinkusius mokinius mokė vargonininkas, kuris ėjo ir mokytojo pareigas). Dar kitos buvo apleistos, neprižiūrėtos. Dekanate išryškėjo bendros problemos: mažas mokinių skaičius, sezoniniai ūkio darbai, neigiamas bajorų požiūris į parapines mokyklas bei kitos problemos, lėmusios švietimo plėtros sunkumus. Tyrimas parodė, jog Kauno dekanato parapinių mokyklų būklė daugeliu atvejų neatitiko Edukacinės komisijos parapinėms mokykloms keliamų reikalavimų. Išryškėjo, kad mokyklos veikė tik 9 parapijose, kitos merdėjo arba visai neveikė, nes nebuvo tam skirtų patalpų ir mokinių. Dėl prastos mokymo kokybės parapinis mokslas daugeliu atvejų prilygo namų mokymuisi, todėl Kauno dekanate parapijiečiai kaip geresnę ir prieinamesnę alternatyvą rinkdavosi mokymą namuose nei švietimą parapinėse mokyklose.

ENThe article describes the Kaunas school network in the end of the 18th century based on the dean visitation that was carried out in 1782 by the order of bishop Ignotas Jokūbas Masalskis. The aspects of the state of parish schools and their actions were revealed through their physical and material situation, the contingent of the people who studied there, the competences of teachers, it is highlighted how the implementation (or not) of parish school laws in 1774 reflected in Kaunas parish schools. The visitation data showed that the situation of Kaunas parish schools in the 9th decade of the 18th century was uneven: some schools were functioning well, were controlled, they had separate buildings for teaching, parish kids were taught by proper teachers. In other parishes, although there were no separate buildings, they were taught in rectories or an apartment of an organist (if there were not many kids, then they were taught by an organist, who was also a teacher). Some others have been abandoned, unsupervised. There were common problems: a small number of students, seasonal farm work, the negative attitude of the nobility toward parish schools and other problems, which lead to the development of the difficulties of education. The investigation has shown that the condition of the Kaunas parish schools in most cases did not meet the requirements of the Education commission. It turned out that schools operated in only 9 parishes, some others were either barely or not functioning at all because there was a lack of space and students. Due to the poor quality of education, in most cases parish education was the same as home learning, therefore, Kaunas parish people chose the better and more convenient alternative of teaching at home than education in parish schools.

ISSN:
1822-2617; 2335-8734
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/59034
Updated:
2022-01-17 14:00:57
Metrics:
Views: 14    Downloads: 3
Export: