Rinktiniai pamokslai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Lenkų kalba / Polish
Title:
Rinktiniai pamokslai
Editors:
Mačiulytė, Kristina, parengė, vertimas, įvadas [edt, trl, aui]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003.
Pages:
414 p
Series:
Ištakos
Notes:
Bibliografija prie skyrių ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Pratarmė / Sigitas Narbutas — Mykolas Pranciškus Karpavičius ir piliečių tautos idėja / Kristina Mačiulytė — Kazanie na drugi czwartek Postu, w Kolegiacie S. Jana w Warszawie 1775. dnia 9. Marca — Kazanie w Kaplicy Collegii Nobilium Ichmć ks. ks. pijarów do kawalerów tam edukujących się, w Warszawie, w niedzielę pierwszą po Trzech Królach, roku 1775 — Kazanie jubileuszowe w porządku 80 z rozkazu J. O. Kscia Jmci Pasterza dnia 24. Września w Kościele S. Ducha miane — Kazanie na rozpoczęciu Trybunału Głównego W. Ks. L. dnia 1. Maja 1778. w Grodnie przed obraniem do Laski Jaśnie Wielmożn: Jmci Pana Michała hrabi Rokickiego kasztelana mińskiego kaw: ord: S. Stan — Kazanie na reasumpcji Trybunału G. W. Ks. Litt: kadencji litewskiej w Wilnie 1781. 15 Novembris — Kazanie na uroczystość S. Katarzyny i pamiątkę doroczną koronacji N. P. Miłościw: Stanisława Augusta w Akademii Wileńskiej 25. Novembra 1783. obchodzoną — Kazanie na uroczystość ŚŚ. Piotra i Pawła Apostołów — Kazanie [...] na pierwszym zafundowaniu powiatu preńskiego i rozpoczęciu pierwszych sejmików w Kościele parafialnym preńskim 14. Lutego 1792. roku — Kazanie [...] na żałobnym obchodzie pamiątkitych obywateli, którzy w dniu Powstania Narodu w Wilnie, i w następnym gonieniu nieprzyjaciół, życie swe mężnie za wolność i Ojczyznę położyli, w Kościele Ś. Jana miane w Wilnie dnia 20. Maja, 1794 — Mowa kaznodziejska obywatela [...] przy poświęceniu broni i chorągwi, gdy pospolite ruszenie województwa wileńskiego wychodziło już na wojnę, miana 25. Junii na równinach Józefatową Doliną zwanych pod Wilnem 1794 — Mowa [...] w dniu hołdu patentem N. Króla Jmci Pruskiego przeznaczonym w Gumbinie roku 1796 mca Lipca 6. dnia miana — Pamokslas antram gavėnios ketvirtadieniui,[sakytas] Šv. Jono kolegiatę Varšuvoje 1775 [m.] kovo 9 dieną —Pamokslas, [sakytas] Varšuvos JM kun. pijorų Kilmingųjų kolegijos koplyčioje ten besilavinantiems jaunuoliams pirmą sekmadienį po Trijų Karalių, 1775 metais — Jubiliejinis pamokslas, iš eilės 80, šviesiausiojo] JM kunigaikščio Ganytojo nurodymu sakytas rugsėjo 24 dieną Šv. Dvasios bažnyčioje — Pamokslas, pradedant LDK Vyriausiąjį tribunolą [sakytas]1778 [m.] gegužės 1 dieną Gardine, prieš paskiriant [maršalkos] lazdą prakilniajam JM ponui grafui Mykolui Rokickiui, Minsko kaštelionui,Šv. Stan[isIovo] ord[ino] kav[alieriui] — Pamokslas, [sakytas] atnaujinant LDK Variausiojo] tribunolo lietuviškos kadencijos darbą Vilniuje 1781 [m.] lapkričio 15 [d.] — Pamokslas, [sakytas] šv. Kotrynos iškilmių ir š[viesiausiojo] maloningojo v [aldovo] Stanislovo Augusto kasmetinio karūnacijos minėjimo, vykusio Vilniaus akademijoje 1783 [m.] lapkričio 25 [d.], proga — Pamokslas, šv. apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmių proga [sakytas kun. Laterano kanauninkų bažnyčioje Antakalnyje 1788 metų birželio 29 dieną] — Pamokslas, Prienų pavieto įkūrimo ir pirmųjų seimelių pradėjimo proga [sakytas] Prienų parapinėje bažnyčioje 1792 metų vasario 14 [d.] — Pamokslas, sakytas Šv. Jono bažnyčioje Vilniuje 1794 [m.] gegužės 20 dieną gedulingose iškilmėse minint tuos piliečius, kurie tautos sukilimo dieną Vilniuje ir vėliau vydami priešus narsiai paaukojo savo gyvybę už laisvę ir tėvynę — Piliečio pamokslinę kalba, sakyta birželio 25 [d.] lygumose prie Vilniaus, vadinamose Juozapato slėniu,1794 [m.] šventinant ginklus ir vėliavą, kai Vilniaus vaivadijos šauktinė liaudies kariuomenė jau ėjo į karą — Kalba, sakyta prisiekiant ištikimybę Šviesiausiojo] JD Prūsijos karaliaus patentu Gumbinėje skirtuoju laiku - 1796 metų liepos mėnesio 6 dieną —Tekstologinės pastabos / Regina Jakubėnas, Kristina Mačiulytė — Asmenvardžių rodyklė / Kristina Mačiulytė,Sigitas Narbutas.
Keywords:
LT
Mykolas Pranciškus Karpavičius; Atsiminimai. Biografijos / Memories. Biographies.
Summary / Abstract:

LTXVIII a. kūręs Mykolas Pranciškus Karpavičius (Michał Franciszek Karpowicz, 1744-1803) įgauna vis tvirtesnes pozicijas Lietuvos senosios literatūros tyrinėjimuose. Jo įvairiomis progomis sakyti pamokslai ir kalbos suvokiami kaip reikšmingi, esmines epochos tendencijas atskleidžiantys tekstai, o juose pabrėžiama asmens atsakomybė už tautos, valstybės likimą aktualūs ir šiandien. Didžioji dalis Karpavičiaus pamokslų pasirodė XVIII a. antroje pusėje ir XIX a. pradžioje. Apie juos palankiai atsiliepė, netgi jų leidybą finansavo karalius Stanislovas Augustas Poniatovskis (1732-1798), savo nuomonę išdėstęs Karpavičiui rašytuose laiškuose. Viename jų sakoma: "Prisidėdamas prie g[arbiojo] pono pamokslų skaitytojų gausinimo krašte, žinau, kad darau paslaugą savo tautiečiams, taigi darau tai noriai, ir tai tikrai bus mūsų amžiaus puošmena busimosioms kartoms, kaip kad iki šiol vienu iš Zigmanto III valdymo garbės [ženklų] laikomas tame amžiuje garsaus kun. Skargos pamokslų rinkinys. Šiose eilutėse svarbi ne tik mecenatystės idėja, kurią puoselėjo krašto valdovai, bet ir knygos vaidmuo, smarkiai išaugęs Švietimo epochoje. Nors pamokslas tradiciškai laikomas ne rašytinės, bet sakytinės kultūros dalimi, jo leidyba ypač suintensyvėjo XVIII a. Proginiai pamokslai, pagal stilistiką ir problematiką gerokai priartėję prie publicistikos, tapo populiaria Švietimo idėjų, pateikiamų religijos raiškos kontekste, sklaidos forma. Pamokslininkai, tarp jų ir Karpavičius, buvo aktyvūs karaliaus vykdomų reformų propaguotojai, savo kalbomis svariai prisidėję prie viešosios nuomonės formavimo ir visuomeninių santykių raidos. [...]. [Iš straipsnio, p. 15-16]Reikšminiai žodžiai: Mykolas Pranciškus Karpavičius; Biografija; Pamokslai; Proginiai pamokslai; Mykolas Pranciškus Karpavičius; Michał Franciszek Karpowicz; Biography; Sermons; Commemorative sermons.

ISBN:
9955475501
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/79848
Updated:
2020-08-03 19:24:56
Metrics:
Views: 235    Downloads: 29
Export: