Muzikinis ugdymas Vakarų Europoje ir Lietuvoje : teorija ir praktika nuo Antikos laikų iki XX a. pradžios

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Muzikinis ugdymas Vakarų Europoje ir Lietuvoje: teorija ir praktika nuo Antikos laikų iki XX a. pradžios
Publication Data:
Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2006.
Pages:
238 p
Notes:
Bibliografija ir dalykų rodyklė. Reikšminiai žodžiai: Europa, Vakarų; Muzikinio ugdymo raida (nuo seniausių laikų iki XX a. pr.).
Keywords:
LT
Europa, Vakarų; Meninis ugdymas / Art education; Kultūros paveldas / Cultural heritage.
Summary / Abstract:

LTMonografijos pagrindas – mokslinis tyrimas, kurio objektas – muzikinio ugdymo raida Vakarų Europoje ir Lietuvoje nuo seniausių laikų (nuo ikiinstitucinio ugdymo, Senojo Testamento hebrajų, Senovės Graikijos ir Romos, nuo krikščionybės, pirmųjų mokyklų atsiradimo ir t.t.) iki XX a. pradžios. Muzikinio ugdymo raida Vakarų Europoje ir Lietuvoje pavieniais istoriniais tarpsniais analizuojama muzikinio ugdymo teorijos ir praktikos plėtros aspektais (tikslas, turinys, formos, metodai, ugdytiniai, ugdytojai); tiriama problema siejama su mokyklos bei filosofinės-edukologinės minties raida, su etninėmis, geopolitinėmis, religinėmis, sociokultūrinėmis aplinkybėmis, su kitų menų bei mokslų raidos kontekstu. Muzikinio ugdymo Lietuvos mokyklose problematika įpinama į bendrą krikščioniškosios Vakarų Europos kultūros ir muzikinio švietimo audinį; atskleidžiama, jog Lietuvos muzikinio ugdymo raida yra neatsiejama nuo bendrųjų Europos kultūros raidos tendencijų ir paremta dviejų kultūrų – baltiškosios lietuvių etninės ir europinės – sąveika ir prieštaravimais. Ši monografija skiriama muzikos pedagogikos mokslininkams, pedagogams, studentams ir visiems, besidomintiems muzikos edukacijos istorijos bei muzikinės kultūros paveldo klausimais. [Iš leidinio]

ENThe monograph is based by a research, the subject of which is the development of musical education in the Western Europe and in Lithuania starting from the ancient times (from the pre-institutional education, the Hebrews of the Old Testament, the Ancient Greece and Rome, the Christianity, emergence of the first schools, etc.) until the beginning of the 20th century. The development of musical education in the Western Europe and in Lithuania is analyzed in terms of individual historical periods within the aspects of development of theory and practice of musical education (the aim, the content, the forms, the methods, the educators, the students); the problem under study is related to the development of the school and philosophical-educological ideas, to ethnic, geopolitical, religious and socio-cultural circumstances and to the context of development of other arts and sciences. The problems of musical education at Lithuanian schools is intertwined into the common texture of the cultural and musical education in the Christian Western Europe; it is revealed that the development of musical education in Lithuania is integral to the common trends of development of European culture and is based by the interaction and contradictions between two cultures, i. e. the ethnical Baltic Lithuanian and European. The monograph is intended for musical pedagogues, students and anybody taking interest in the issues of history of musical education and musical culture heritage.

ISBN:
9955180870
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5847
Updated:
2013-04-28 16:19:10
Metrics:
Views: 61
Export: