Specialiųjų poreikių vaikų socializacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Specialiųjų poreikių vaikų socializacija
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2005.
Pages:
238 p
Contents:
Pratarmė — Įvadas — Specialiųjų poreikių vaikai ir jų socializavimo(si) prielaidos — Specialiųjų poreikių vaikų ypatumai — Socialinės neįgaliųjų integracijos ir socializacijos sąveika — Neįgaliųjų integracijos ir socializacijos teisinis reglamentavimas — Socializacijos modelis, diegiamas Vilniaus miesto vaikų pensione — Specialiųjų poreikių vaikų įvertinimas ir individualus socializavimo(si) planavimas — Vaikų įvertinimo eiga — Vaikų psichomotorinės raidos įvertinimas — Individualus socializavimo(si) planavimas — Neįgaliųjų bendravimo prielaidų plėtra — Komunikacijos gerinimas — Vaikų kalbos lavinimas — Gestų ir simbolių kalbos taikymas — Suvokimo lavinimas — Emocinio bendravimo lavinimas — Sąveikos su kitais žmonėmis plėtra — Adaptyvaus elgesio įvertinimas — Savarankiškumo įgūdžių lavinimas — Neįgalių paauglių lytiškumo problema — Vaikų specialiųjų poreikių įvertinimas — Vaikų seksualinė elgsena: apraiškų ir darbuotojų nuostatų tyrimas — Seksualinis aktyvumas ir jo išraiškos būdai — Emocinės seksualumo apraiškos — Darbuotojų požiūris į paauglių lytines problemas — Lytiškai orientuotas mokymas(is) — Mokymo(si) programa „Neįgaliųjų lytinis ugdymas“ — Mokymo(si) programa „Neįgalių paauglių asmens higiena“ — Kūno priežiūros ypatumai brendimo laikotarpiu — Mergaičių lytinio brendimo ypatumai ir higiena — Berniukų lytinio brendimo ypatumai ir higiena — Etinės nuostatos — Sveikatos priežiūra — Socializavimo(si) strategija — Strategijos perspektyva — Strateginis planavimas — Darbuotojų veiklos motyvacija — Vadovavimo ir veiklos principai — Efektyvus keitimasis informacija — Bendradarbiavimo ir komandinio darbo stiliaus kūrimas — Bendradarbiavimo apraiškos ir problematika — Tikrasis trijų institucijų bendradarbiavimas — Ugdytojų požiūris į bendravimo ypatumus — Komanda – bendravimo priemonė —Darbuotojų kompetencijos plėtojimas — Gero klimato kūrimas — Išvados — Literatūra.
Keywords:
LT
Specialiųjų poreikių vaikai; Neįgaliųjų integracija; Neįgaliųjų socializacija; Socializacijos modelis; Lytiškumo problema; Mokymo programos; Socializacijos strategijos; Specialiųjų poreikių vaikai; Neįgaliųjų integracija; Neįgaliųjų socializacija; Socializacijos modelis; Lytiškumo problema; Mokymo programos; Socializacijos strategijos.
EN
Children with special needs; Integration of people with disabilities; Socialization of the disabled; Socialization model; Sexuality problem; Training programs; Socialization strategies; Children with special needs; Integration of people with disabilities; Socialization of the disabled; Socialization model; Sexuality problem; Training programs; Socialization strategies.
Summary / Abstract:

LTRemiantis Lietuvos ir Vakarų šalių mokslininkų paskelbtomis vaikų socializacijos teorijomis ir vaikų su negalia darbo patirtimi monografijoje nagrinėjama mokslinė problema – socializacijos raiška ir jos įtaka socialinės globos institucijoje gyvenančių specialiųjų poreikių vaikų psichosocialinei raidai ir integracijai. Monografijos objektas – 4–21 metų sutrikusio intelekto vaikų socializavimas(is) bendruomeninėje socialinės globos institucijoje. Remiantis teoriniais ir empiriniais tyrimais, aprašomos neįgaliųjų pensiono vaikų socializacijos proceso pagrindinės kryptys. Knygos struktūrą sudaro penkios dalys, kuriose nagrinėjama: vaikų socializacijos prielaidos ir socializacijos modelio sudarymas; vaikų specialiųjų poreikių įvertinimas ir socializavimo(si) planavimas; bendravimo ir komunikacijos plėtros ypatumai; lytiškumo problemų sprendimas; socializavimo(si) strategijos numatymas ir jos įgyvendinimas. Tyrimų rezultatų praktinė vertė yra ta, kad siūlomas specialiųjų poreikių vaikų socializacijos modelis gali būti diegiamas ir kitose socialinės globos bei švietimo institucijose, o socialinio darbo specialistai ir pedagogai gali perimti specialiųjų poreikių vaikų socializavimo(si) veiklos organizavimo metodus ir patirtį. Neįgalių vaikų socializacijos teorinio modelio aktualumas ir jo įgyvendinimo proceso praktinė vertė gali sudominti socialinio darbo ir edukologijos specialistus, kuriančius negalios vaikų ugdymo bei lavinimo sistemą.

ENAccording to the children's socialization theories published by Lithuanian and Western scientists and the work experience with children with disabilities, the monograph examines a scientific problem - the expression of socialization and its influence on the psycho-social development and integration of children with special needs who are living in a social care institution. The object of the monograph is socialization of children aged 4-21 who have intellectual disabilities in a community social care institution. Based on theoretical and empirical research, the main directions of the socialization process for kids in pensions for disabled people. The structure of the book consists of five parts that examine: child socialization assumptions and the formation of a socialization model; assessment of special needs of children and planning of socialization(s); communication and communication development peculiarities; solving sexuality problems; anticipation of socialization strategy and its implementation. The practical value of the research results is that the proposed model of socialization of children with special needs can be installed in other social welfare and educational institutions, and social work professionals and educators can take over the activity organization methods and experience of socialization of kids with special needs. The relevance of the theoretical model of the socialization of disabled children and the practical value of the implementation process may be of interest to social work and education specialists who develop the system for the education and education of children with disabilities.

ISBN:
9986197147
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/58084
Updated:
2021-02-09 20:09:54
Metrics:
Views: 35
Export: