Akademinė edukologija. 2

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Akademinė edukologija. 2
Editors:
Liekis, Algimantas, redagavimas [edt]
Publication Data:
Vilnius : Mokslotyros institutas, 2006.
Pages:
594 p
Series:
Lietuvos mokslas; kn. 59
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Lietuvos mokslininkai; Education science; Lithuanian academics.
Keywords:
LT
mokslininkai.
EN
Lithuanian academics.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje pateikiami Lietuvos mokslininkų edukologų straipsniai, kuriuose analizuojamos aktualios edukologijos problemos. Išsamiai nagrinėjamas akademinės didaktikos dalykas ir problematika, studijų organizavimo principai, studijų metodo samprata, funkcijos, sistema, gnoseologiniai bei veikdinamieji metodai ir kt. Didelis dėmesys skiriamas dėstytojo metodologinės brandos propedeutikai ir jos ugdymui. Aptariamos psichologinės suaugusiųjų mokymosi teorijos. Analizuojamas studentų savarankiškumo ugdymas bei perimamumo svarba, kuomet organizuojant mokymosi veiklą remiamasi besimokančiųjų turimomis žiniomis, mokėjimais ir įgūdžiais. Monografijoje didelis dėmesys skiriamas šiuolaikinėms edukologijos problemoms, nagrinėjant kompiuterijos įtaką dėstant grafikos dalykus, analizuojant gamtos, matematikos ir kibernetikos mokslų sintezės galimybes studijų procese, aptariant studentų edukacinio mąstymo tobulinimą literatūros pagrindu, gilinantis į slaugos dėstytojų rengimo Lietuvoje modeliavimą bei socialinių pedagogų profesinio tapsmo ypatumus, šiuolaikiškumą ir perspektyvas. Atskleidžiamos ir išryškinamos filosofinių orientacijų racionalumo tendencijos, filosofinių dispozicijų reikšmė sporto pedagogikoje, nagrinėjamas vertybių klausimas kūno kultūroje. Didelis dėmesys skiriamas svetimųjų kalbų studijoms: aptariamas individualaus mokymosi stiliaus koncepcijos taikymas, užsienio kalbų mokymosi strategijos, pateikiamos autonominių svetimosios kalbos studijų strateginės gairės, analizuojami racionalaus skaitymo svetimąja kalba mokymo(-si) aukštojoje mokykloje aspektai. Į monografiją įtrauktos enciklopedinės žinios apie kai kuriuos žymius Lietuvos edukologus.

ENThe monograph provides articles of Lithuanian education scientists, analyzing education science related problems. The subject and problems of academic didactics, studies’ organization principles, concept, functions and system of methods of studies and gnoseological methods, etc. are thoroughly examined. Significant attention is dedicated to the propaedeutics of methodological maturity of a teacher and its nurturing. The psychological theories of adults’ learning are discussed. Nurturing of self-sufficiency of students and importance of continuity, when arranging educational activities referring to the knowledge, abilities and skills of learners are analyzed. Significant attention is dedicated to modern education science related problems when examining the influence of information technologies in teaching the graphic subjects, analyzing the possibilities of synthesis of natural, mathematical and cybernetics sciences in the education process, discussing the improvement of students’ educational thinking on the basis of literature, getting deep into modeling of preparation of nursing teachers in Lithuania and the modernness, particularities and prospects of professional development of social pedagogues. The trends of rationality of philosophic orientations and the meaning of philosophical dispositions in sports pedagogics are revealed, the issue of values in physical culture is examined. Significant attention is dedicated to foreign language studies: the application of concept of individual learning style and foreign language learning strategies are discussed, strategic guidelines of autonomous foreign language studies are provided, the aspects of teaching/learning of rational reading in a foreign language at a higher educational institution are analyzed. The monograph also includes the encyclopedic information on certain well-known Lithuanian education scientists.

Parts:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13626
Updated:
2019-03-14 16:20:46
Metrics:
Views: 35
Export: