Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pavietų žemės teismų darbo pobūdis (XVI a. pabaiga). Žemaitijos atvejis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pavietų žemės teismų darbo pobūdis (XVI a. pabaiga). Žemaitijos atvejis
Alternative Title:
Type of work of the district land courts in the Grand Duchy of Lithuania (end of the 16th century). Case of Samogitia
In the Journal:
Acta humanitarica universitatis Saulensis [Acta humanit. univ. Saulensis (Online)]. 2014, t. 19, p. 35-44. Regionas: istorija, kultūra, kalba
Keywords:
LT
LDK pavietų teismai; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); 16 amžius; Rankraštinės teismų knygos; Teismai; Teisė; Žemės teismo kancialerija; Žemės teismų knygos.
EN
Chancellery of the land courts; County courts of the Grand Duchy of Lithuania; Courts; Land court books; Law; Lithuanian XVI c. history; Manuscript court books; The Grand Duchy of Lithuania.
Summary / Abstract:

LTFormaliai nepriklausomo žemės teismo sukūrimas, užtvirtintas II Lietuvos Statute, konsolidavo valstybę valdžiusį bajorijos luomą, suteikė jam žadėtas politines laisves ir teises. Tiriant išlikusias seniausias LDK žemės teismų darbo pobūdį per išlikusias rankraštines knygas, nustatyta, kad tie teismai atliko ne tik svarbias teisminės-procesualines, bet ir notarines funkcijas. Nors daugumos LDK pavietų išlikusios žemės teismų knygos rodo laipsnišką teisminės kultūros vystymąsi, šiame fone Žemaitijos žemės teismo knygos smarkiai išsiskiria. Jau nuo XVI a. paskutiniojo dešimtmečio pradžios Žemaitijoje žemės teismo darbo apimtis išsiplečia taip smarkiai, kad prasideda jo knygų dalinimasis pagal teismo darbo pobūdį – į vienas įrašomi daugiausiai notariniai įrašai, į kitas tik skundai ar teismo vykdytojų (vaznių) pranešimai, dar į kitas – jau paties teismo procesų aprašymai. To amžiaus pabaigoje Raseiniuose rezidavęs žemės teismas jau ne tik skleidė teisminę kultūrą ar dirbo kaip notarinė įstaiga, bet ir ženkliai prisidėjo prie rašto kultūros plėtros visoje Žemaičių seniūnijoje. Galima teigti, kad ir kituose pavietuose žemės teismo raštinės jau XVI a. gale ėmė specializuotis, imdamos vesti įvairaus (keleriopo) tipo teismo įrašų sąsiuvinius, t. y. su laiku, augant darbo apimčiai, jos evoliucionavo didžiulių žemaitiškų foliantų link, ką mums įrodo ne tik vėlyvesnės pilies ar žemės teismų knygos, bet ir gausybė teismo išrašų net ir tada, kai pačių to laikotarpio knygos neišliko. Iš to galima daryti išvadą, kad LDK bajorija sparčiai lavinosi, perimdama visas žemės teismo teikiamas galimybes. [Iš leidinio]

ENThe establishment of a formally independent land court stipulated in the Second Statute of Lithuania Consolidated the ruling nobility class and endowed it with the promised political freedoms and rights. A study of the type of work carried out by the land courts in the Grand Duchy of Lithuania through the oldest surviving manuscript books revealed that the courts did not only perform important judicial-procedural – but also notarial functions. Though the extant land court books from most districts of the Grand Duchy of Lithuania show a gradual development of judicial culture, Samogitian land court books significantly stand out in this context. It was as early as the beginning of the final decade of the 16th century that the scope of work of the land court in Samogitia expanded to such a degree that its books were already divided by the type of court work – some were predominated by notarial records, others focused on complaints or reports of bedels (wožny), yet others were designated to the descriptions of the judicial proceedings themselves. The land court that resided in Raseiniai at the end of the century did not only disseminate judicial culture or function as a notarial institution but also made a substantial contribution to the development of the writing culture across the Duchy of Samogitia. It can be stated that other districts also witnessed the specialization of land court chancelleries as early as the end of the 16th century; they kept court record books of various (multiple) types, i.e., with the scope of work growing, they gradually evolved into huge Samogitian folios as illustrated by castle or land court books of later times, as well as a number of court extracts even in cases when the books of that period have not survived.It leads to the conclusion that the expertise of the nobility of the Grand Duchy of Lithuania advanced at a rapid pace by taking advantage of the entirety of the possibilities provided by the land court. [From the publication]

ISSN:
1822-7309; 2424-3388
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/55517
Updated:
2022-02-29 13:37:01
Metrics:
Views: 28    Downloads: 9
Export: