Между процедурой и формуляром: источниковедческий анализ судебных записей замковых книг перед реформой 1564-1566 гг. : (на примере Луцких замковых книг 1558-1566 гг.)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Между процедурой и формуляром: источниковедческий анализ судебных записей замковых книг перед реформой 1564-1566 гг: (на примере Луцких замковых книг 1558-1566 гг.)
Alternative Title:
  • Tarp procedūros ir formuliaro: šaltiniotyrinė pilies teismo knygų teisminių įrašų iki 1564-1566 m. reformos analizė (pagal 1558-1566 m. Lucko pilies teismo knygas)
  • Between procedure and formulary: an analysis of judicial inscriptions of castle court books before the reform of 1564-1566 (according to 1558-1566 castle court books of Lutsk)
Keywords:
LT
Diplomatika; Dokumentas, formuliaras, teismų knyga, teisminis įrašas, procedūra, liudininko institutas, Lucko pilis; Formuliaras; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Luckas; Pilies teismas iki 1566 m.; Teisminiai įrašai; Vižas.
EN
Castke courts pre-1566; Court records; Court witness; Diplomatics; Document, formulation, court book, judicial inscription, procedure, institution of the official witness, Lutsk castle; Formula; Lutsk.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami pareigybinių (pilies) teismo knygų teisminiai įrašai (skundai, pareiškimai ir vižų paliudijimai), kuriuos įrašydavo didžiojo kunigaikščio vietininkų - seniūnų ir vaivadų - pilies pareigūnai. Bandyta pagrįsti terminologinio aparato naudojimą konstruojant teisminių įrašų formuliarą. Remiantis viešų teisinių procedūrų, kurias vykdė pavieto bajorija, teisine reikšme ir tvarka, išskirta teisminio įrašo struktūra. Pasirinktų teisminių įrašų iš Lucko pilies teismo knygų formuliaro analizės pavyzdžiai parodė, kaip teisinės procedūros elementų vykdymas darė įtaką teisminio įrašo formuliarui. Nagrinėtos ikiteisminio proceso ypatybės LDK XVI a. antrame trečdalyje - iki Antro Lietuvos Statuto priėmimo 1566 m. Analizuotas oficialaus liudytojo (vižo) instituto vaidmuo, atliekant viešas teisines procedūras ir sudarant teisminius protokolus. [Iš leidinio]

ENThis article deals with judicial inscriptions (complaints, assertions and attestations of witnesses) of castle court books, recorded by the castle officers (starostas and palatines) of grand-ducal lieutenants. An attempt is made to motivate the use of the terminological apparatus in the construction of the formulary of judicial inscriptions. The structure of the court inscription is distinguished on the basis of the legal significance and order of public court procedures performed by the powiat gentry. An analysis of the formulae of specimens of selected court inscriptions in the Lutsk castle court books showed that the dispensation of the elements of the legal procedure conditioned the formulary of the court inscription. In this work the typical features of the pre-trial process between the second third of the sixteenth century and the adoption of the Second Lithuanian Statute in 1566 were investigated. The place of the institution of the official witness (yizh) in performing public court procedures and compiling court protocols was analyzed, too. [From the publication]

ISBN:
9789986780915
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/56621
Updated:
2022-02-20 04:44:24
Metrics:
Views: 3
Export: