Pedagogo pasirengimas ugdyti moksleivį, turintį specialiųjų ugdymo(si) poreikių: situacijos ir kompetencijų analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pedagogo pasirengimas ugdyti moksleivį, turintį specialiųjų ugdymo(si) poreikių: situacijos ir kompetencijų analizė
Alternative Title:
Preparedness of educators to educate students with special learning needs: analysis of the situation and competences
In the Journal:
Pedagogika. 2004, 74, p. 18-24
Keywords:
LT
Kompetencijos / Competencies; Specialieji poreikiai / Special needs; Specialusis ugdymas / Special education.
Summary / Abstract:

LTAnalitinio pobūdžio tyrime siekiama pagrįsti bendrojo lavinimo mokyklos pedagogo geresnio pa(si)rengimo dirbti su specialiųjų ugdymo(si) poreikių (SUP) turinčiais moksleiviais būtinumą, argumentuojant tai dviem aspektais: SUP turinčių moksleivių ugdymo bendrojo lavinimo mokyklose analize ir pedagogų kompetencijų ugdyti SUP turinčius moksleivius analize. Straipsnyje analizuojami ir lyginami autoriaus ir kt. mokslininkų atliktų apklausų rezultatai. Konstatuota, kad apie 5 proc. moksleivių besimokančių bendrojo lavinimo mokyklose, turi SUP, kurių pažinimas ir įvertinimas būtinas siekiant adekvačiai ugdyti šiuos moksleivius. Akcentuojama klasės (dalyko) pedagogo atsakomybė ir kompetencija įvertinti ir tinkamai tenkinti ugdytinio SUP. Tyrime pateikiami duomenys apie nepakankamą dalies pedagogų (ypač dalyko mokytojų) kompetenciją identifikuoti ir tenkinti moksleivių SUP bei nepalankų požiūrį į ugdytinius, turinčius SUP. Straipsnyje formuluojamos specifinės pedagogų kompetencijos, reikalingos sėkmingai dirbti su SUP turinčiais moksleiviais. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kompetencija; Specialieji ugdymosi poreikiai; Specialusis ugdymas; Specialiųjų ugdymo poreikių tenkinimas.

ENThis descriptive research aims to substantiate the necessity of the mainstream school educator’s better preparedness to work with pupils with special educational needs (SEN), reasoning in two aspects: analysis of education of pupils with SEN and analysis of the competences of educators to educate pupils with SEN. The article analyses and compares the results of surveys carried out by the author and other scholars. It has been stated that approximately 5% of pupils in mainstream schools have SEN, the knowledge and evaluation of which are indispensable when striving to educate these pupils adequately. The responsibility and competence of the subject (class) teacher to estimate and meet pupil's SEN properly have been emphasised. The research puts forward data about the lack of competence of some teachers (especially subject teachers) to identify and meet pupils' SEN and some teachers' adverse attitude towards pupils with SEN. The article formulates specific competences needed by educators to work successfully with pupils with SEN. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/547
Updated:
2020-11-16 18:35:47
Metrics:
Views: 118    Downloads: 40
Export: