Kultūros politikos įgyvendinimas : teorinis konceptualizavimas ir modeliai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kultūros politikos įgyvendinimas: teorinis konceptualizavimas ir modeliai
Alternative Title:
Cultural policy implementation: theoretical conceptualization and models
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2014, t. 13, Nr. 2, p. 243-257
Keywords:
LT
Kultūros politika / Cultural policy.
Summary / Abstract:

LTBesikeičiantis, sparčiai globalėjantis technologizuotas pasaulis, nuolatinė progresinė kaita ir kultūrų tranformacijos lemia pokyčius ir valstybių valdymo sistemose, atskirose viešosios politikos ir vadybos srityse. Kultūros politikos įgyvendinimas yra veikiamas politinių/ideologinių, ekonominių/organizacinių, kultūrinių/ technologinių iššūkių ir nepaisant gausių kultūros politikos klausimus nagrinėjančių tyrimų, yra pasigendama platesnio požiūrio į kultūros politikos įgyvendinimo konceptualizavimą, su procesu siejamas problemas. Todėl šio straipsnio tikslas yra atskleisti kultūros politikos įgyvendinimo ir jo modelių teorinį konceptualizavimą. Darbo objektas – kultūros politikos įgyvendinimo koncepcijos ir teoriniai modeliai. Darbo tikslui pasiekti formuluojami du uždaviniai: konceptualizuoti kultūros politikos įgyvendinimą, apžvelgiant koncepto interpretacijas ir apibūdinant kultūros politikos įgyvendinimą kaip viešosios politikos įgyvendinimo sritį; apibūdinti teorinius kultūros politikos įgyvendinimo valstybiniu lygmeniu modelius. Straipsnio autoriai pateikia platų kultūros politikos įgyvendinimo sampratų spektrą, apibūdina pagrindinius modelius, atskleidžia ir vizualizuoja kultūros politikos įgyvendinimo procesą (nepriklausomai nuo pasirinkto modelio) viešosios politikos įgyvendinimo proceso bendrųjų kintamųjų kontekste. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kultūros politika; Kultūros politikos įgyvendinimas; Viešoji politika; Kultūros politikos įgyvendinimo modeliai; Cultural policy; Cultural policy implementation; Public policy; Cultural policy implementation models.

ENRapidly changing global and technological world, continuous progressive change and cultural transformations determine changes in country’s management systems, in separate spheres of public policy and management. Cultural policy implementation is influenced by political/ideological, economic/organizational, cultural/technological challenges, and despite many research projects that are analyzing questions of cultural policy, there is still a lack of a broader approach to cultural policy conceptualization, process related problems. Therefore, the goal of this article is to reveal theoretical conceptualization of cultural policy implementation and its models. The object of the work is cultural policy implementation concepts and theoretical models. Two objectives have been formulated, seeking to achieve the main goal: conceptualize the cultural policy, reviewing concept interpretations, also describing cultural policy implementation as a sphere of public policy implementation; describe state level cultural policy implementation theoretical models. The authors of this article provide a wide range spectrum of cultural policy implementation concepts, describing basic models, revealing and visualizing cultural policy implementation process in the context of general variables of public policy implementation process (regardless of any of the model chosen). [From the publication]

DOI:
10.13165/VPA-14-13-2-05
ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/53871
Updated:
2018-12-17 13:48:22
Metrics:
Views: 68    Downloads: 22
Export: