Strateginis planavimas kultūros politikos įgyvendinimo kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Strateginis planavimas kultūros politikos įgyvendinimo kontekste
Alternative Title:
Strategic planning in the context of cultural policy implementation
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2009, Nr.3 (48), p. 1-15
Keywords:
LT
Kultūros politika / Cultural policy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama aktuali strateginio planavimo metodologijos taikymo įgyvendinant kultūros politiką tema, plačiau nagrinėjant strateginio planavimo sampratą, atskleidžiant metodologijos įtaką kultūros sprendimams, apibūdinant strateginio planavimo svarbą globalizacijos kontekste, kultūros programų ir projektų strateginių krypčių numatymo svarbą. Akcentuojamas kultūros politikos ilgalaikės raidos strategijos kūrimo aktualumas, gerosios strateginio planavimo metodologijos taikymo patirties įgyvendinant kultūros politiką perėmimas. Pabrėžiama, kad siekdama tikslingai įgyvendinti kultūros politiką valstybė privalo orientuotis į visuomenės kultūros poreikių tenkinimo veiksmingumą, kultūros problemų sprendimą, atsižvelgti į kintančios aplinkos poveikį kultūros politikai, siekti deramo politikos strategiškumo, nuolat vykdydama programinio-projektinio kultūros srities planavimo stebėseną, tobulinti politikos nuostatas. Straipsnyje tvirtinama, kad veiksmingas strateginio planavimo priemonių taikymas artina valstybių kultūros politikos įgyvendinimo procesą užsibrėžtos kultūros politikos vizijos link. Šio straipsnio teorinio tyrimo rezultatai, apibendrinimai ir išvados gali būti panaudoti tobulinant strateginį planavimą kultūros organizacijose, taip pat kaip metodinė literatūra šia tema besidomintiems akademinės bendruomenės nariams. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Strateginis planavimas; Strategija; Kultūra; Kultūros politika; Kultūros programa; Strategic planning; Strategy; Culture; Cultural policy; Cultural programme.; Cultural programme.

ENThis article analyses relevant subject of the strategic planning methodology application in the context of cultural policy implementation with regards to the further investigation of the conception of strategic planning, depiction of methodology impact on cultural solutions, description of importance of strategic planning in the context of globalization and significance of anticipation of the strategic trends in the cultural programs and projects. Relevance of creation of the long-term development strategy of the cultural policy, as well as succession of positive experience in the field of strategic planning methodology application is also emphasized in the article. It is underlined that striving to purposefully implement cultural policy, the state must orient itself towards efficiently meeting cultural needs of the society, solving cultural problems, considering impact of the changing environment on cultural policy, striving for the appropriate policy strategy by means of monitoring the programme-project planning in the field of culture and developing the existing policy provisions. The article asserts that efficient application of the strategic planning instruments anticipates the process of the cultural policy implementation of the states towards the desirable vision of cultural policy. The article's theoretical analysis results, generalizations and conclusions can be used for developing strategic planning implementation in the culture organizations, it can also be used as methodical literature by the members of academic community interested in the field. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21179
Updated:
2018-12-17 12:27:58
Metrics:
Views: 49    Downloads: 15
Export: