Metaforinis modelis "abstraktus fenomenas" yra "smirdintis daiktas" lietuvių kalbos pasaulėvaizdyje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Metaforinis modelis "abstraktus fenomenas" yra "smirdintis daiktas" lietuvių kalbos pasaulėvaizdyje
Alternative Title:
Metaphorical model "abstract phenomenon" is "smelly object" in the Lithuanian language worldview
In the Journal:
Acta humanitarica universitatis Saulensis [Acta humanit. univ. Saulensis (Online)]. 2013, t. 17, p. 114-125. Kvapas kultūroje
Keywords:
LT
Kalbos pasaulėvaizdis; Konceptas; Kvapas; Lietuvių kalba; Metaforinis modelis; Semantika.
EN
Concept; Language worldview; Lithuanian language; Metaphorical; Metaphorical model; Semantics; Smell.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – aprašyti, kokiems ir kaip vertinamiems iš tikrųjų uosle nesuvokiamiems abstraktiems fenomenams lietuvių kalbos pasaulėvaizdyje priskiriama ypatybė turėti skirtingo stiprumo nemalonų kvapą ir jį skleisti. Rašant straipsnį iš viso peržiūrėta daugiau nei 150 pavyzdžių, remtasi visų žodžių „dvokti“, „smirdėti“, „tvoksti“ ir „dvokas“, „smarvė“, „tvaikas“ formų junginiais su abstrakčiaisiais daiktavardžiais, išrinktais iš Vytauto Didžiojo universiteto Kompiuterinės lingvistikos centre sudaryto tekstyno respublikinės, vietinės, populiariosios, specializuotos periodikos, grožinės ir negrožinės literatūros ir Seimo stenogramų dalių (prieiga internete: http://donelaitis.vdu.lt). Straipsnyje remiamasi kognityviniu požiūriu į kalbą. Metaforinis modelis – kalbos vartotojų sąmonėje egzistuojanti ir (arba) susidaranti ryšio tarp ištakų ir tikslo sferų schema, kurią atspindi formulė X yra Y. Metaforinis modelis abstraktus fenomenas yra smirdintis daiktas pasitelkiamas suvokiant tuos tikrovės objektus, kurie siejami su organiškumo ir racionalumo idėjomis. Tokie abstraktūs fenomenai negali likti nepastebėti, tačiau paprastai jie nedaro didesnės žalos žmogaus veiklai. Kita vertus, nemalonų kvapą turinčių abstrakčių fenomenų negalima kontroliuoti. Išanalizavus pavyzdžius paaiškėjo, kad su nemaloniu kvapu siejami abstraktūs fenomenai dažniausiai siejami su politinio gyvenimo sfera.Išanalizavus dalį metaforinio modelio abstraktus fenomenas yra smirdintis daiktas realizacijos būdų padaryta išvada, kad šis metaforinis modelis žymi arba dar labiau sustiprina neigiamą abstraktaus fenomeno vertinimą. Kai daiktas, reiškinys, procesas, moralinė kategorija, pasitelkiant racionalumo kriterijus, yra vertinami teigiamai, bet kalbos pasaulėvaizdyje jiems priskiriama savybė turėti nemalonų kvapą galima teigti, kad taip atskleidžiamas emocinis vertinimas, susiformavęs subjektyvios patirties pagrindu. [Iš leidinio]

ENThe aim of the paper is to analyze what and how abstract objects although not perceived as smelly in the Lithuanian language worldview are ascribed to smelly of different intensity and spread. 150 examples were studied, reference was made to the collocations of the forms of such words as "dvokti", "smirdėti", "tvoksti" and "dvokas", "smarvė", "tvaikas" and abstract nouns gathered in republican, local, popular, specialized periodicals, fiction and non-fiction literature and parts of Seimas verbal reports compiled by Vytautas Magnus University Computational Linguistics Centre (http://donelaitis.vdu.lt). Research was conducted in the framework of a cognitive approach to language. A metaphorical model, the scheme of the existing and / or self-forming relations between the source and the target spheres in language users' consciousness was expressed by formula X is Y. The metaphorical model abstract phenomenon is smelly object was employed to perceive such objects of reality that are associated with the ideas and rationality. Such abstract phenomena are conspicuous but usually do not interfere. On the other hand, abstract phenomena with unpleasant smell are out of control. Analysis of the examples showed that abstract phenomena with unpleasant smell are mostly related to the sphere of political life. Analysis of the metaphorical model abstract phenomenon is smelly object leads to the conclusion that this model signifies or even strengthens negative judgement of abstract phenomena. If an object, phenomenon, process, or moral category is judged positively applying the criterion of rationality, but ascribed to smelly in the language worldview, it allows to state that this emotional judgement, based on a subjective experience, is showed. [From the publication]

ISSN:
1822-7309; 2424-3388
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52853
Updated:
2018-12-17 13:41:36
Metrics:
Views: 2    Downloads: 1
Export: