The Conduit metaphor in English and Lithuanian : a corpus-based approach

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Conduit metaphor in English and Lithuanian: a corpus-based approach
Alternative Title:
Kanalo metafora: kompiuteriniais tekstynais paremta analizė
In the Journal:
Darbai ir dienos [Deeds and Days]. 2000, t. 24, p. 143-167. Tekstynų lingvistika
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Anglų kalba; Gretinamoji gramatika; Kanalo metafora; Kognityvinė kalbotyra; Komunikacija; Konceptualioji metafora; Metaforos; Metaforų analizė; Tekstynas; Žodžių junginys; Analysis of metaphors; Cognitive linguistics; Collocation; Communication; Conceptual metaphor; Conduit metaphor; Contrastive grammar; Corpus; English; Lithuanian; Metaphor.
Keywords:
LT
Anglų kalba / English language; Gretinamoji gramatika; Kanalo metafora; Kognityvinė kalbotyra; Komunikacija; Konceptualioji metafora; Metaforos; Metaforų analizė; Tekstynas; Žodžių jungimas. Sakiniai. Sakinio dalys / Word phrases. Sentences. Sentence parts.
EN
Analysis of metaphors; Cognitive linguistics; Collocation; Conceptual metaphor; Conduit metaphor; Contrastive grammar; Corpus; English; Metaphor.
Summary / Abstract:

LT[...] Metaforizacija yra kognityvinės lingvistikos, kuri pabrėžia kalbos ir mąstymo sąveiką, sritis. Tuo tarpu kompiuteriniai tekstyniai yra patikimiausias empirinių duomenų šaltinis analizuojant tokius abstraktus. Tad straipsnyje pristatoma vadinamoji "kanalo"' metafora lietuvių ir anglų kalbose. Pagal šią metaforą, kurią įvardija G. Lakoff'as ir M. Johnson'as, o plačiau nagrinėja Michaelis Reddy, anglų kalboje vyrauja tokia bendravimo suvokimo schema, kur mintys ar reikšmės yra daiktai, žodžiai yra indai, kur talpinamas ar įpakuojamas turinys, o pats bendravimas yra žodžių, kuriuose įpakuota mintis, siuntimas pašnekovui. […] Iš kolokacijų gaunamų metaforų gausa rodo, pirmiausia, kad kanalo metafora yra pagrindinė priemonė abiejose kalbose kalbant apie tokį svarbų žmonių visuomenės reiškinį kaip bendravimas. […] Konceptualiosios metaforos analizė gali tapti ir praktiškai pritaikomu darbu, leidžiančiu sugretinus dvi kalbas ieškoti vertimo atitikmenų ne pavieniams žodžiams, o jų metaforiniams junginiams, kurių dažniausiai pažodžiui negalima išversti. Galiausiai tokiu tyrimu galima ne tik patvirtinti tam tikrą hipotezę, bet ir užfiksuoti kitus metaforinius modelius, kurie intuicija paremtoje analizėje gali likti nepastebėti. Pavyzdžiui, tiriant šį kognityvinj modelį, išryškėja grupė tokių metaforinių atvejų, kur pabrėžiamas žodžių suverenumas, t.y. žodžiai atstoja žmones, taip perimdami iš jų atsakomybę, ir tampa nuo jų nepriklausomi. [Iš leidinio]

ENMetaphorisation is a field of cognitive linguistics, which is focused on the interaction of language and thinking. Computer corpora are the most reliable source of empirical sources when analysing such abstracts. Therefore, the article presents the so-called “channel” metaphor in Lithuanian and English languages. According to this metaphor, which was identified by George Lakoff and Mark Johnson and more deeply studied by Michael Reddy, the English language has a scheme of communication perception, where thoughts and meanings are objects, words are dishes where the content is placed or packed, and communication is a process of sending words with a packed thought. […] The variety of metaphors from collocations first of all demonstrates that the channel metaphor is the key means of the both languages when speaking about such an important social phenomenon as communication. […] The analysis of conceptual metaphor may become a practically applicable work allowing to search for translation equivalents of the both languages not only of words, but of their metaphor combinations, which are usually impossible to translate separately. Finally, such a research can help prove a certain hypothesis as well as record other metaphor models, which may stay unnoticed in an intuition-based analysis. For example, when analysing this cognitive model a group of metaphor cases emerges. These are cases when the sovereignty of words is highlighted, i.e. when words represent people thus receiving their responsibility and becoming independent.

ISSN:
1392-0588; 2335-8769
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37794
Updated:
2018-12-17 10:47:20
Metrics:
Views: 14    Downloads: 2
Export: