Wybrane aspekty mecenatu artystycznego podkanclerzego Litewskiego Kazimierza Leona Sapiehya królewskie dwory Wazów

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Wybrane aspekty mecenatu artystycznego podkanclerzego Litewskiego Kazimierza Leona Sapiehya królewskie dwory Wazów
Alternative Title:
  • Svarbiausi Kazimiero Leono Sapiegos mecenatystės aspektai ir karališkieji Vazų dinastijos dvarai
  • Selected aspects of arts patronage of Kazimierz Leo Sapieha and royal manors of the Vasa dynasty
In the Journal:
Acta Academiae Artium Vilnensis [AAAV]. 2012, t. 65-66, p. 243-267. Lietuvos kultūros karališkasis dėmuo: įvaizdžiai, simboliai, reliktai
Keywords:
LT
1569-1795. Lietuva ATR laikotarpiu.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje kalbama apie vieno svarbiausių Lietuve didikų Kazimiero Leono Sapiegos, palikusio išskirtinį pėdsaką XVII a. Lenkijos ir Lietuvos Respublikos politiniame bei kultūriniame gyvenime, menų globos veiklą. Pagrindinis straipsnio tikslas - išanalizuoti Sapiegos vykdytą veiklą menų srityje, išsamiai aptarti ją kultūrinio ir istorinio paveldo kontekste, nustatyti ryšį tarp fundatoriaus bei menininkų ir meninių centrų. Ypatingas dėmesys skiriamas ryšiams ir įtakai karališkuosiuose Vazų dvaruose Lenkijoje. Kazimieras Sapiega (1609-1656) buvo kilęs iš vienos kilmingiausių Lietuvos šeimų, jo tėvai buvo kancleris Leonas Sapiega ir Elžbieta iš garsios Radvilų giminės. 1631 m. Kazimieras Leonas Sapiega buvo paskirtas didžiuoju LD1 metraštininku (notarius magnus), 1637 m. - LDK kiemo maršalka, ir 1645 m. - pakanderiu. Šis puikiai išsilavinęs didikas finansavo keleto bažnyčių ir rūmų statybą, pasirūpino ir turtinga jų įranga: tapyba, skulptūromis, auksakalystės dirbiniais, liturginiais drabužiais ir varpais. Puikūs Sapiegos fundacijų pavyzdžiai yra garsiose Briuselio Jaco van Zeuneno dirbtuvėse įsigyti gobelenai bei sidabrinis Šv. Juozapato Kuncevičiaus sarkofagas, padirbintas Gdansko auksakalio Peterio van Renneno. Didžiausia tarp įvairių Sapiegos fundacijų buvo karti vienuolynas Bcriozojc (dab. Baltarusijoje), tuo pačiu tai ir didžiausias sakralinio statinio su įtvirtinimais pavyzdy Lenkijos ir Lietuvos Respublikoje. Pagal fundatoriaus testamentą, Berioza buvo statoma kaip pagrindinis Sapiegų šeimos nekropolis. Bažnyčia ir kiti pastatai suprojektuoti nežinomo italų architekto (ingeniosus Italus), kuris atvyko į Beriozą iš Varšuvos.Atlikti tyrimai paskatino daryti išvadą, kad svarbus (jei ne pagrindinis) Sapiegos fundacijų faktorius buvo šio išsilavinusio didiko statusas karališkuosiuose Vazų dvaruose Lenkijoje. Čia buvo samdomi iškiliausi meno pasaulio atstovai - architektai, tapytojai, skulptoriai ir muzikai. Be to, kruopšti Sapiegos fundacijų analizė atskleidžia, kad nors nepakankamai įvertinta, Kazimiero Leono Sapiegos meno mecenatystė buvo aukščiausios vertės ir išskirtinės svarbos. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Menų mecenavimas; Sapiegos (Sapiega family); Kazimieras Leonas Sapiega; Francesco de Rossi; Giovanni Battista Gislen; Art patronage; Casimirus Leo Sapieha; Francesco de Rossi; Giovanni Battista Gislen.

ENThe object of this article is the patronage of an important Lithuanian magnate, Casimirus Leo Sapieha, who left a distinct trace in the political and cultural life of the Commonwealth of Poland and Lithuania in the 17th century. The main aim of the paper is to analyse the activity undertaken by Sapieha in the field of art, to discuss it comprehensively in the context of cultural and historical heritage, and determine the relationships between the founder and artists and artistic centres. Specific attention is focused on the analysis of the influence of his contacts with the Polish royal courts of the Vasas. Casimirus Leo Sapieha (1609-1656) was born into one of the noblest Lithuanian lineages; his parents were the famous Chancellor Leo Sapieha and Elżbieta of the wellknown Radziwiłł family. In 1631 Casimirus Leo Sapieha was appointed the Great Scribe (notarius magnus) of the Grand Duchy of Lithuania (GDL), in 1637 - the Marshall of the GDL court, in 1645 - and the Vice-Chancellor of the GDL. This well-educated magnate financed the construction of several churches and palaces, together with their rich arrangement: paintings, sculptures, goldsmithery, liturgical vestments and bells. The tapestries bought by Sapieha in Brussels in the famous workshop of Jacob van Zeunen, and the silver sarcophagus of St. Josaphat Kuncewicz, which was made in Gdansk by the goldsmith Peter van der Rennen, are good examples of valuable Sapiehas endowments. Among the various Sapiehas bequests the largest was a Charterhouse in Bereza (present-day Belarus), being at the same time the biggest of the fortified sacral architecture designs in the Polish-Lithuanian Commonwealth. According to the founder's will Bereza was intended as the main necropolis of the Sapiehas family. The church and other buildings were designed by an unknown Italian architect (ingeniosus Italus), who came to Bereza from Warsaw.[...]. [From the publication]

ISBN:
9786094470684
ISSN:
1392-0316
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52464
Updated:
2018-12-17 13:31:58
Metrics:
Views: 33    Downloads: 6
Export: