Роль Казимира Льва Сапеги в формировании резной скульптуры: краковские и местные мастера

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Роль Казимира Льва Сапеги в формировании резной скульптуры: краковские и местные мастера
Alternative Title:
  • The Role of Kazimierz Leo Sapieha in the Formation of Krákòw and Local Masters
  • Kazimiero Leono Sapiegos įtaka drožybinei skulptūrai: Krokuvos ir vietiniai meistrai
In the Book:
Dailė LDK miestuose: poreikiai ir užsakymai. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006. P. 69-85. (Dailės istorijos studijos ; 2)
Keywords:
LT
Lenkija (Lenkijos karalystė. Kingdom of Poland. Poland); Krokuva; Sakralinė dailė; Skulptūros; Altoriai; Didikai ir magnatai; Baltarusija (Belarus).
EN
Altar; Krakow.
Summary / Abstract:

LTVienas įspūdingiausių senosios Baltarusijos skulptūros pavyzdžių yra Vilpos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios didysis altorius. Jo cokolyje išraižytas herbas reprezentuoja kūrinio užsakovą – LDK pakanclerį Kazimierą Leoną Sapiegą (1609-1656). Altoriuje, gerta Jono Krikštytojo, pavaizduota šv. Kazimieras – fundatoriaus globėjas. Tikėtina, kad Volpos bažnyčios altorius pastatytas 1633-1643 m. Didžiojo altoriaus dekoratyvinės detalės liudija vokiečių drožybos mokyklos įtaką. Jos svarbiausi centrai Abiejų Tautų Respublikoje buvo Gdanskas ir Krokuva. Į Volpos bažnyčios altorių panašių kūrinių galima rasti Mažojoje Lenkijoje, kur Kazimieras Leonas Sapiega ne kartą lankėsi. Straipsnyje pateikiami pavyzdžiai, liudijantys Sapiegų ryšius su Krokuvos dailininkais. XVII a. I p. Sapiegos pastatydino daugiau šventovių nei kitos LDK didikų giminės. Kazimieras Leonas Sapiega baigė statydinti tėvo funduotas šventoves (bažnyčias Ružanuose, Čerėjoje, bernardių vienuolyną Vilniuje, karmelitų vienuolyną Bialyničuose) ir steigė naujas: Brastoje, Naugarduke, Slanime, Horkose ir kt. K. L. Sapiegos statydintų bažnyčių altoriuose atsiranda polichromija ir medžio statulos. Baroko epochoje Baltarusijoje paplito drožinėti ikonostasų karališkieji vartai, juose tapytus atvaizdus pakeitė bareljefai. Būdingu Baltarusijos skulptūros pavyzdžiu laikomi Varanilavičių Viešpaties Apsireiškimo (Spaso-Preobražensko) cerkvės ikonostaso karališkieji vartai. Anot archyvinių šaltinių, cerkvę fundavo K. L. Sapiega 1644 m. Tikriausiai tuomet vietiniai meistrai išdrožė šios šventovės ikonostaso karališkuosius vartus.

ENOne of the most impressive examples of old Belarusian sculpture is the high altar of Volpa Church of St John the Baptist. The coat-of-arms carved in its plinth represents the commissioner of the work – the GDL Chancellor Kazimierz Leo Sapieha (1609-1656). In the altar, next to John the Baptist, St Casmir, the patron of the sponsor, is represented. It is believed that the altar of Volpa Church was built in 1633-1643. Decoration details of the high altar testify to the influence of the German school of carving. Its most important centres in the Republic of the Two Nations were Gdansk and Krákòw. Works similar to the altar of Volpa Church can be found in Poland Minor, which Kazimierz Leo Sapieha visited more than once. The article presents examples testifying to the Sapieha’s relations with Krákòw artists. Kazimierz Leo Sapieha finished building the sanctuaries that his father funded (churches in Ruzanai, Tchereia, Bernadine cloister in Vilnius, Carmelite monastery in Bialynitchai) and founded new ones: in Brasta, Naugardukas, Slanim, Horkos and others. Polychrome and wooden statues appeared in the altars of the churches built by Kazimierz Leo Sapieha. Carved royal gates of iconostasia spread in Belarus in the baroque epoch, bas-reliefs replaced images painted in them. The royal gate of iconostasia of the Orthodox Church of the Revelation of the Lord in Varanilavitchai (Spaso-Preobražensko) is considered to be a characteristic example of the Belarusian sculpture. According to archival sources, Kazimierz Leo Sapieha funded the church in 1644. Most probably the local masters carved the royal gate of iconostasia of that sanctuary.

ISBN:
9986638771
Related Publications:
Wybrane aspekty mecenatu artystycznego podkanclerzego Litewskiego Kazimierza Leona Sapiehya królewskie dwory Wazów / Dorota Piramidowicz. Acta Academiae Artium Vilnensis 2012, t. 65-66, p. 243-267.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6427
Updated:
2018-12-17 11:49:07
Metrics:
Views: 8    Downloads: 4
Export: