Combination of qualitative and quantitative methods in educational management diagnostics

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Combination of qualitative and quantitative methods in educational management diagnostics
In the Journal:
Summary / Abstract:

LTVienas iš svarbiausių veiksnių, lemiančių bet kokios organizacijos efektyvumą yra optimali sistemos, suprantamos kaip socialinė organizacija, vadyba. Kitu atveju, strateginės vadybos klaidos gali trikdyti visą organizacijos sistemą. Laikantis prielaidos, kad vadyba remiasi autoritariniais santykiais, galima iliuzoriškai sukurti efektyvios vadybos vaizdinį, tačiau tyrimai atskleidžia, kad iš tiesų tai sustingdo organizaciją ir veda prie vadybos ir funkcinės krizės (Stachle, 1994). Iš kitos pusės, vadyba, paremta humanistiniais-demokratiniais santykiais išlaisvina žmogiškuosius resursus ir ugdo socialinę savastį - individo ir grupės raišką, pažadina individo kūrybinį potencialą bei vidinę motyvaciją. Ugdymo institucijų vadyba, esanti tarp vadybos ir ugdymo / pedagogikos, yra specifinė mokslinių tyrinėjimų sritis. Reikia pastebėti, kad yra atlikta keletas tyrimų apie ugdymo institucijų vadybą. Nepaisant kai kurių duomenų apie ugdymo vadybą (e.g. Lenz, 1991, Merkys, 2000; Wissinger, 1996; Hopkins, 1998; Želvys, 1994, 1999), tenka pripažinti, kad tyrimų vadybos diagnostika (taip pat ir ugdymo vadybos diagnostika) yra apleista sritis.Reikšminiai žodžiai: Kokybinė metodologija; Kiekybinė metodologija; Hermeneutika; Diagnozė; Qualitative methodology; quantitative methodology; Hermeneutics; Diagnosis.

ENOne of the most significant factors, determining effectiveness of any organization is an optimal management of the system, which is perceived as a social organization. Otherwise strategy errors in management potentially undermine the whole system of the organization. Assuming that management based on authoritarian relations may illusionary create an image of swift and effective management however, as it has been proved by definite studies, it actually stiffens the management however as it has been proved by definite studies, it actually stiffens the organization and drives it towards management and functional crisis (Stachle, 1994). On the other hand, management based on humanistic - democratic relations liberates human resources, foster social self - expression in an individual and a group, awaken creative and inner motivated potential of an individual. Management of educational institutions, being in between management and education/pedagogy, is a specific for scientific research. It should be noted, that a definite input in research work on management of educational institutions on the background of definite organizations does exist. In spite of some positive input in the research on educational management (e.g. Lenz, 1991, Merkys, 2000; Wissinger, 1996; Hopkins, 1998; Želvys, 1994, 1999) it has to be stated that one sphere of such research management diagnostics (including educational management diagnostics as well) has been neglected. [From the publication]

ISSN:
0007-0637
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5226
Updated:
2020-07-28 20:26:24
Metrics:
Views: 22
Export: