The Opportunities to apply active training methods for students during higher education studies

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Opportunities to apply active training methods for students during higher education studies
Keywords:
LT
Aktyvavimo metodas; Aktyvinantys metodai; Aktyvuojantis metodas; Auklėjimo technologijos; Aukštasis mokslas; Inovacinės mokymo technologijos; Inovatyvios mokymo technologijos; Mokymo metodas; Studentai; Ugdymo metodai; Ugdymo technologijos.
EN
Activating method; Higher education; Innovative teaching technologies; Students; Training method; Upbringing technologies.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama novatoriškų mokymo technologijų svarba ir reikšmė didaktinėje aukštojo mokslo sistemoje ir taikymo galimybės, siekiant aktyviai mokytis. Straipsnio tikslas – atskleisti novatoriškų mokymo technologijų reikšmingumą ir svarbą profesiniame mokyme. Tiriamieji metodai: mokslinės literatūros analizė, klausimynas, statistiniai metodai. Strateginis švietimo tikslas Lietuvoje yra novatoriškas ir savarankiškas, kritiškas mąstymas ir asmenybės ugdymas. Šio tikslo padeda siekti aktyvieji mokymo/si metodai. Aktyviųjų mokymo/si metodų pasirinkimas ir jų taikymas priklauso ne tik nuo išsikeltų tikslų, turinio, bet ir nuo besimokančiųjų poreikių, lūkesčių, ergonomiškos aplinkos, turimų prietaisų ir emocinio klimato. Tik tada aktyvinimo metodai efektyviai padės sustiprinti žinias. Kūrybingas žmogus sugeba prisitaikyti įvairioje profesinėje veikloje ir nuolat besikeičiančiame pasaulyje. Aktyvieji mokymo/si metodai skatina domėtis, atrasti, analizuoti ir sintetinti, ieškoti naujų faktų, atrasti kūrybinius problemų sprendimo būdus. Pedagogų požiūrio į aktyvius mokymo/si metodus analizė rodo, kad tinkamiausi ir optimaliausi aktyvieji metodai akademinėse paskaitose yra: demonstracija, refleksija, smegenų audra, diskusija, projekto metodas, kūrybinė veikla, klausimyno rengimas, trumpų klausimų ir atsakymų metodas, schemų ir lentelių naudojimas, individuali veikla, ataskaita, individualus skaitymas, portfelio planavimas.

ENThe article analyzes the importance and significance of innovative teaching technologies in the didactic system of higher education as well as possibilities for its application in order to learn actively. The aim of the article is to reveal the significance and importance of innovative teaching technologies in vocational training. Research methods: analysis of scientific literature, questionnaire, statistical methods. Strategic goal of education in Lithuania is innovative and independent, critical thinking and personal development. This is achieved through active teaching / learning methods. The choice and application of active teaching / learning methods depends not only on the goals set, content, but also on students' needs, expctations, ergonomic environment, available devices and emotional climate. Only then activation methods will effectively help to enhance knowledge. A creative person is able to adapt in a variety of professional activities and in a constantly changing world. Active teaching / learning methods encourage interest, discovering, analysing and synthesising, searching for new facts, discovering creative ways of solving problems. The analysis of teachers' attitudes to active teaching / learning methods shows that the most appropriate and optimal active methods in academic lectures are: demonstration, reflection, brainstorming, discussion, project method, creative activity, questionnaire preparation, short question and answer method, use of charts and tables, individual activity, report, individual reading, portfolio planning.

ISSN:
1313-2571
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51406
Updated:
2020-08-20 16:05:11
Metrics:
Views: 10
Export: