Andragogų profesionalizacijos sistemos procesionali raiška

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Andragogų profesionalizacijos sistemos procesionali raiška
Alternative Title:
Processional expression of the andragogues' professionalization system
Publication Data:
Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2013.
Pages:
398 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Pratarmė — Įvadas — 1. Profesionalizacijos sistema ir procesas — 1.1. Profesionalizacijos koncepto daugiaprasmiškumas. Profesionalizacijos sistema ir elementai. Profesionalizacijos proceso dimensijos. Pirmieji andragogų profesionalizacijos požymiai. Mokytojų (pedagogų) profesionalizacijos / deprofesionalizacijos aspektai — 1.2. Istorinės, sociologinės andragogų profesionalizacijos įžvalgos: andragogo veiklos transformacijos suaugusiųjų švietimo istorijos kontekste. Suaugusiųjų švietimo istorinių sociologinių įžvalgų prielaidos. Nuo nuolatinio mokymosi idėjos iki mokymosi visą gyvenimą koncepcijos įgyvendinimo. Suaugusiųjų švietimo raida ir andragogo veiklos transformacijos. Andragogo veiklos heterogeniškumas atliekamų vaidmenų aspektu — 1.3. Andragogų profesionalizacijos vidaus proceso ypatumai. Andragogo veiklos sritys. Esminės nuostatos ir principai andragogo veiklos sričių atžvilgiu. Andragogų rengimo ir profesinės integracijos aspektai — 1.4. Andragogų profesionalizacijos išorės proceso ypatumai. Identitetas objektų skirstymo į kategorijas aspektu. Identiteto konstravimo ir aktualizuojančiojo mokymosi bei reprezentacijų sąsajos. Andragogų profesinio identiteto konstravimo etapai. Modernaus identiteto konfliktai — 1.5. Andragogų individualių ir kolektyvinių kompetencijų derinimas socialinės identifikacijos aspektu. Tyrimo metodologija. Duomenų analizė ir rezultatai. Tyrimo rezultatų apibendrinimas — 2. Andragogų veiklos profesionalizacija-sistemos elementas — 2.1. Konceptualizavimo sritis: suaugusiųjų švietimo technologijos. Suaugusiųjų švietimo technologijų (SŠT) samprata ir genezė.SŠT klasifikavimo pastangos — 2.2. Realizavimo sritis. Savimoka – suaugusiųjų švietimo pagrindas. Daugiadisciplininis savimokos mokslinių tyrimų pobūdis. Savimokos srovės (dimensijos). Suaugusiųjų švietimo, savimokos, savarankiško mokymosi sąsajos. Heterogeniškumo valdymas — 2.3. Vertinimo sritis. Vertinimo objektų, etapų ir tikslų sąsajos. Mokymosi pasiekimų, įgytų įvairiose mokymosi aplinkose, vertinimo ir pripažinimo problematika, prielaidos bei kontekstas. Mokymosi pasiekimų, įgytų įvairiose mokymosi aplinkose, vertinimo ir pripažinimo koncepcijos, priemonės bei metodai. Mokymosi pasiekimų, įgytų įvairiose mokymosi aplinkose, vertinimo ir pripažinimo metodologinės nuostatos — 2.4. Paramos, pagalbos suaugusiam besimokančiajam sritis. Parama, pagalba suaugusiam besimokančiajam: tutorystė. Parama, pagalba suaugusiam besimokančiajam: kaučingas — 2.5. Vadybos sritis. Laiko vadyba. Asmeninių žinių vadyba — 2.6. Refleksija – andragogo kompetentingumo dimensija. Įvairialypė refleksijos koncepto samprata. Refleksijos galimybės ir dimensijos — 2.7. Požiūrio į andragogų profesionalizaciją analizė. Andragogo veiklos sritys ir vaidmenys. Andragogų profesionalizacijos elementai. Tyrimo rezultatų apibendrinimas — Išvados — Summary — Literatūra — Priedai — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Suaugusiųjų mokymas / Adult education.
Reviews:
Recenzija leidinyje Tiltai. 2013, Nr. 4 (65), p. 215-217
Summary / Abstract:

LTJei šiandien prabylama apie andragogų profesionalizaciją, tai kalbama ne tam, kad norėtųsi pabrėžti jų veiklos diletantišką, mėgėjišką ar savanorišką pobūdį. Anaiptol. Profesija ar profesinė veikla pasižymi tam tikrais bruožais, tačiau kad ir koks būtų indikatorių, apibūdinančių profesiją ar veiklą sąrašas, jis vis vien tebus idealistinis, nes tik išimtiniais atvejais šiais laikais naujai susikūrusios profesijos turi visus jai būdingus bruožus. Todėl šiandien derėtų kalbėti apie andragogų, kaip ir kitų naujai atsiradusių veiklų, profesionalizacijos lygmenį, kuris yra tuo aukštesnis, kuo labiau tradiciškai nusistovėjusios veiklos taisyklės, reikalavimai užleidžia vietą realios veiklos strategijai, kurią lemia veiklos tikslai ir etika. Šioje studijoje andragogų profesionalizacija (sistema ir procesas) analizuojama remiantis ne statiškuoju „pusiau profesijos" su kai kuriais jai būdingais bruožais, o dinamiškuoju požiūriu, nes galima teigti, kad andragogų veikla yra profesionalizacijos kelyje. Tai veikla, kurioje taikoma tam tikrų metodologinių veiksmų visuma, veikla, kuri jau turi pakankamai profesinių paslapčių, gudrybių, „triukų" (todėl andragogo veikla yra savos rūšies menas), veikla, kuri orientuota į skirtingo amžiaus, lyties, išsilavinimo, socialinio statuso, mokymosi poreikių, tikslų, patirties ir kt. suaugusių besimokančiųjų švietimą. [Anotacija knygoje]Reikšminiai žodžiai: Andragogas; Profesionalizacijos sistema; Andragogue; Professionalization system.

ENIn the Study the andragogues' professionalization issue is analysed basing not on the static approach to the "semi-occupation" with some specific features, but on the dynamic one as we can prove that andragogues' activities are already on the professionalization route. There are activities maintaining an applied set of methodological steps, activities that already embrace a number of professional secrets, tricks (that's why andragogy is a kind of art), activities that are focused on the adult education for learners of different age, gender, education, social status, learning needs, aims, etc. [Text from author, p. 353]

ISBN:
9789955187059
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/50937
Updated:
2020-05-22 20:40:30
Metrics:
Views: 48
Export: