Bankroto diagnostikos modelių taikymas Lietuvos įmonių pavyzdžiu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bankroto diagnostikos modelių taikymas Lietuvos įmonių pavyzdžiu
Alternative Title:
Application of bankryptcy diagnostic models: in case of corporate of Lithuania
In the Journal:
Ekonomikos ir vadybos aktualijos. 2012, 2012, p. 371-377
Keywords:
LT
Ekonominė analizė. Prognozavimas / Economic analysis. Forecasting; Įmonės. Bendrovės / Companies. Enterprises; Verslas / Business.
Summary / Abstract:

LTMokslininkų darbuose bankrotas traktuojamas prieštaringai: viena vertus, bankrotas yra neatsiejamas rinkos santykių elementas, skatinantis pažangą, kita vertus, bankrotas yra nuostolingas ne tik pačiai įmonei, bet ir visai visuomenei. Straipsnio tikslas – analizuojant bankrutavusių įmonių finansinius duomenis, patikrinti pasirinktų bankroto diagnostikos modelių tinkamumą. Tiriami 15-os bankrutavusių Lietuvos įmonių finansiniai duomenys. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, sisteminimas, apibendrinimas, santykinių finansinių rodiklių analizė, grafinis duomenų vaizdavimas. Atlikta santykinių finansinių rodiklių analizė parodė, kad nagrinėjamuose modeliuose dažniausiai pasikartojantys finansiniai santykiniai rodikliai yra grynojo apyvartinio kapitalo ir turto santykis, pardavimų ir turto santykis, pelno prieš apmokestinimą ir turto santykis bei nepaskirstytojo pelno bei turto santykis. Vertinant pasirinktų keturių bankroto diagnostikos modelių tinkamumą ir jais nustatant analizuojamų įmonių bankroto grėsmę, išsiaiškinta, kad tiksliausiai ūkio veiklos subjektų padėtį likus trejiems, dvejiems ir vieneriems metams iki bankroto paskelbimo atspindi E. I. Altmano ir R. Liso bankroto diagnostikos modeliai. Šie modeliai bankroto tikimybę prognozuoja 50 – 70 proc. tikslumu. Bankroto grėsmei nustatyti artimiausiu metu tikslinga taikyti Taffler & Tisshaw bankroto modelį. Analizės metu nustatyta, kad likus vieneriems metams iki bankroto paskelbimo, šio modelio tikslumas lygus 67 proc.Reikšminiai žodžiai: Bankrotas; Bankroto diagnostika; Bankroto diagnostikos modeliai; Bankroto požymiai; Bankroto priežastys; Bankroto prognozavimo modeliai; Diagnostikos modeliai; Finansiniai rodikliai; Firmos bankrotas; Verslo sąlygos; Įmonė; Įmonės; Bankruptcy; Bankruptcy prediction models; Business conditions; Companies; Corporate bankruptcy; Diagnostics of bankruptcy; Features of bankruptcy; Financial ratios; Models of diagnostics; Reasons of bankruptcy.

ENIn the works of scholars, bankruptcy is treated controversially: on the one hand, bankruptcy is an inextricable element of market relations, which influences progress, but on the other hand, bankruptcy is detrimental not only to the company itself, but to the society as a whole. The purpose of the article is to inspect the suitability of the chosen bankruptcy diagnostic models by analysing the financial data of the bankrupted companies. Financial data of 15 bankrupted Lithuanian companies are analysed. The methods of the research: the analysis of scientific literature, systemization, summarization, analysis of relative financial indicators and graphical data representation. The carried-out analysis of relative financial indicators showed that the most commonly repeating relative financial indicators in the models discussed are the ratio of net working capital and assets, ratio of sales and assets, ratio of profit before tax and assets, as well as the ratio of retained earnings and assets. When evaluating the suitability of the chosen four bankruptcy diagnostic models and based on them determining the threat of bankruptcy of the companies being analysed, it was uncovered that E. I. Altman and R. Lis bankruptcy's diagnostic models portray the condition of entities three, two and one year until the declaring of bankruptcy the most precise. These models forecast the probability of bankruptcy at the preciseness of 50-70 percent. In the near future, it is purposeful to apply Taffler & Tisshaw bankruptcy model in order to determine the threat of bankruptcy. During the analysis, it was determined that one year until the declaration of bankruptcy the preciseness of this model is 67 percent.

ISSN:
2029-1019
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/49474
Updated:
2019-02-08 14:05:32
Metrics:
Views: 69    Downloads: 26
Export: